Een juiste match tussen werk en medewerker, nu én in de toekomst. Dat is wat OOMT wil bereiken in de mobiliteitsbranche. We willen duurzaam inzetbare medewerkers en leidinggevenden, die vitaal, vakbekwaam en betrokken zijn en blijven. OOMT gelooft dat dit de weg is naar tevreden klanten, kwalitatief goede teams met een positieve sfeer, medewerkers die fluitend naar hun werk gaan en doen waar ze goed in zijn, voldoende beschikbaar arbeidspotentieel, een plezierige loopbaan in de branche en minder verzuim en ongewenst verloop.

Duurzame inzetbaarheid is een cruciaal begrip. De snelheid waarmee de huidige technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen heeft een grote invloed op de medewerker, op het werk en daarmee dus ook op de organisatie. Om mensen klaar te maken voor de toekomst heeft OOMT voor 2020 drie programma’s gemaakt met binnen elk programma een aantal thema’s.

1. Programma Regie op mijn toekomst
In een sterk veranderende (werk)omgeving is het essentieel dat de individuele medewerker goed voorbereid is op zijn of haar toekomst. Met het programma ‘Regie op mijn toekomst’ wil OOMT bereiken dat zij in beweging komen én blijven, zodat zij hun vakmanschap op peil houden en vitaal aan het werk blijven. In 2020 zet OOMT vooral in op het vergroten van leerbereidheid, het stimuleren van persoonlijk leiderschap en het hoger waarderen van persoonlijke, sociale en digitale vaardigheden.

2. Programma Werken aan werkgeverschap
OOMT richt zich niet alleen op de individuele medewerker, maar nadrukkelijk ook op werkgeverschap, waarbij het gaat om de rol van werkgevers en leidinggevenden en de inrichting van de werkcontext (cultuur, beleid en faciliteiten). Werkgeverschap kan talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid stimuleren en vormt een belangrijke randvoorwaarde. In het komend jaar zal de nadruk liggen op het versterken van leiderschap, het stimuleren van de gewenste leercultuur en het werken aan strategisch personeelsbeleid.

3. Programma Nieuw talent
De branche kent een continue zoektocht naar de juiste (kwantitatieve en kwalitatieve) match tussen vraag naar en instroom van medewerkers. Om een bijdrage te leveren aan deze uitdaging ondersteunt OOMT de werkgever bij voorlichting en behoud van nieuwe medewerkers en de instromende medewerker met een vliegende start in de branche. In 2020 zal de nadruk liggen op het ondersteunen van werkgevers bij het werven en behouden van nieuw talent, het toetsen en verbeteren van instroommogelijkheden en voorbereiden van nieuw talent op een toekomst in de branche.

Veilig en gezond werken
Wie duurzaam inzetbaar wil blijven moet veilig en gezond werken. Dat is een basis en dit onderwerp is dan ook een aandachtspunt binnen alle programma’s die OOMT uitvoert. Focus in 2020 wordt het op orde krijgen en houden van kennis over arbozaken, de branche daarover informeren en achterhalen wat nodig is om medewerkers en leidinggevenden ook daadwerkelijk in actie te laten komen als het gaat om veilig en gezond werken: het ‘doen’ staat daarbij centraal.

Ook in 2020 ondersteunt of ontwikkelt OOMT initiatieven die bijdragen aan het erkennen en waarderen van vakmanschap en het aanzetten van vakmensen tot ontwikkeling van de eigen talenten. Deze initiatieven vormen een belangrijk fundament onder de (verdere) ontwikkeling van vakmensen en kunnen bijdragen aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2020 zal weer speciale aandacht worden besteed aan de ondersteuning van ontwikkelmogelijkheden binnen de kleine deelbranches.

Uiteraard zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de dialoog met de branche over alle belangrijke onderwerpen. Het is belangrijk dat doelgroepen de informatie kunnen vinden die ze zoeken en dat ze aangesproken worden op onderwerpen die ze interessant vinden. Daarnaast wil OOMT dat ze het juiste duwtje in de rug krijgen om zich ook te laten informeren over andere onderwerpen. Dit betekent dat OOMT in 2020 doorgaat op de ingeslagen route van meer vraaggerichte communicatie waardoor doelgroepen op een natuurlijke manier informatie krijgen over onderwerpen die OOMT belangrijk vindt en die hen interesseert.

In een sterk veranderende (werk)omgeving is het essentieel dat de individuele medewerker goed voorbereid is op zijn of haar toekomst.

In een sterk veranderende (werk)omgeving is het essentieel dat de individuele medewerker goed voorbereid is op zijn of haar toekomst. Onder individuele medewerker verstaan wij werkgevers (vestigingsmanagers en eigenaren), medewerkers in alle functies en leidinggevenden uit het middenkader. Met het programma ‘Regie op mijn toekomst’ wil OOMT dat individuele vakmensen in beweging komen én blijven, zodat zij weten/ontdekken waar ze goed in zijn of willen worden, hun vakmanschap op peil houden en vitaal aan het werk blijven.

Voor dit programma onderscheiden we in 2020 drie thema’s en een aantal instrumenten.

 • 1. Vergroten van leerbereidheid bij individuele medewerkers

  Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, is het belangrijk dat er een juiste match is én blijft tussen werk en medewerker. Het is essentieel dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en daarmee productiever en beter inzetbaar blijven en hun werkplezier behouden. Ook de snelheid van de ontwikkelingen in de techniek en in de branche vragen erom dat medewerkers zich continu nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken. En dat vraagt weer om een actieve leerbereidheid.

  Uit onderzoek komt naar voren dat medewerkers die middelbaar zijn opgeleid, zich bewust zijn van de relatief lage status van hun opleiding en (onderwijs)positie. Een groot deel van de werkenden in onze branche is middelbaar opgeleid, zowel de werkgever, leidinggevende als medewerker. Factoren als negatieve leerervaringen in het verleden, de associatie met ‘examens’ en ‘theorie’ en klassieke manier van leren ‘terug in de schoolbanken’ spelen hierbij een duidelijke rol. Maar ook voorkeuren in manier van leren die gerelateerd zijn aan een leercontext lijken bij middelbaar opgeleiden een belangrijke invloed te hebben op de mate van leerbereidheid.

  OOMT wil in 2020 een verandering op gang brengen in de branche, waar individuele medewerkers geholpen worden bij het ontdekken welke wijze van leren het beste bij hen past en de manier waarop zij hier meer toegang toe krijgen. Hierdoor wordt de individuele leerbereidheid vergroot.

 • 2. Het stimuleren van zelfleiderschap bij het individu

  OOMT wil de individuele medewerkers in de sector aanzetten tot het proactief aan de slag gaan met hun eigen ontwikkeling en gezondheid om duurzaam inzetbaar te blijven. Want nu ontbreekt een gevoel van urgentie en motivatie om zelf actie te ondernemen en door te zetten. Dit heeft te maken met factoren als het gevoel veilig te zijn (‘Het loopt niet zo’n vaart in onze branche’) en het feit dat de veranderingen in de branche als vrij abstract worden ervaren. Daarom stimuleren we medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf hiervoor keuzes te maken. Indien nodig helpen we medewerkers bij het durven zetten van een stap. Dit alles bevordert het ‘goed werknemerschap’.

  In 2019 is onderzocht welke competenties nodig zijn om persoonlijk leiderschap te stimuleren bij medewerkers in de mobiliteitsbranche. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek en inzichten uit de praktijk zal OOMT in 2020 activiteiten en instrumenten (verder) ontwikkelen die zelfleiderschap bij het individu kunnen bevorderen.

 • 3. Waarderen en verbeteren van persoonlijke, sociale en digitale vaardigheden

  Een aantal vaardigheden wordt steeds belangrijker voor medewerkers in hun huidige en toekomstige werk. Deze vaardigheden omvatten persoonlijke vaardigheden (persoonlijk leiderschap), sociale vaardigheden (samenwerken en communiceren) en digitale vaardigheden. Voor medewerkers is het essentieel dat zij deze skills voortdurend actueel houden, anders worden zij minder inzetbaar. En dat leidt weer tot een verminderde productiviteit, minder werkplezier en minder rendement. Maar uit onderzoek blijkt dat een aantal van deze vaardigheden (onder andere communiceren en samenwerken) in mindere mate aanwezig is bij nieuwe instroom en bijna geen plek heeft in het huidige onderwijs. Terwijl alle veranderingen in de maatschappij vragen dat medewerkers steeds meer met anderen moeten samenwerken en communiceren. Dat er vraag is naar de ontwikkeling van deze soft skills blijkt wel uit het feit dat het onderwerp communicatie en samenwerken in de top 3 staat van de coachingtrajecten van OOMT.

Om handen en voeten te geven aan bovenstaande thema’s, ontwikkelt OOMT in 2020 de volgende activiteiten:

Verbreding van dienstverlening coaching

 • Individuele coaching (loopbaancoaching).
 • Coaching In groepsverband (teamcoaching).
 • Coaching voor specifieke doelgroepen (bv. executives).
 • Coaching op afstand (e-coaching).

Onderzoek en kennisdeling

 • Onderzoek onder werkenden naar leerbereidheid.
 • Kennis en inzichten uit onderzoek Elektrisch Vervoer en persoonlijk leiderschap op een aantrekkelijke en praktische manier delen met de branche.
 • Ontwikkelen en breder uitzetten van (laagdrempelige) activiteiten die bijdragen aan het vergroten van bewustwording, stimuleren van eigenaarschap en ontwikkelen van proactief gedrag op (loopbaan)ontwikkeling en gezonder werken.

Gezonder werken

 • Stimuleren van kennis over eigen gezondheid en inzicht in de mogelijkheden. Zo ontstaat bewustwording en een stimulans om een eerste stap te zetten om gezonder te werken op de manier die past.
 • Bieden van concrete en praktische activiteiten die werkenden uitnodigt om na te denken over eigen gezondheid en mogelijkheden om een eerste stap te zetten. Aanknopingspunten hierbij zijn:
  • fysieke belasting (leefstijl);
  • mentale belasting (werkstress);
  • ongewenst gedrag;
  • samenwerking met (relevante) stakeholders die medewerkers kunnen ondersteunen om verder te komen met gezonder werken.
Sinds 2019 richt OOMT zich niet meer alleen op de individuele medewerker, maar nadrukkelijk ook op werkgeverschap.

Sinds 2019 richt OOMT zich niet meer alleen op de individuele medewerker, maar nadrukkelijk ook op werkgeverschap. Hierbij gaat het om de rol van werkgevers en leidinggevenden en de inrichting van de werkcontext (cultuur, beleid en faciliteiten). Werkgeverschap kan duurzame inzetbaarheid stimuleren en vormt een belangrijke randvoorwaarde. Om bewustwording te creëren over de rol van werkgeverschap brengt OOMT in 2020 filmpjes /testimonials over hoe verschillende werkgevers en leidinggevenden hun rol ervaren en inrichten. Hierbij wordt de bewustwording van het belang van goed werkgeverschap gestimuleerd.

Voor 2020 zijn er bij het programma ‘Werken aan werkgeverschap’ drie thema’s en een samenwerkingsverband, namelijk:

 • 1. Versterken van leiderschap

  Van werkgevers en leidinggevenden wordt veel gevraagd als het gaat om duurzame inzetbaarheid: ze vormen de dagelijkse schakel tussen werk en medewerker. Denk alleen al aan het voeren van gesprekken en het zorgdragen voor het functioneren van alle medewerkers als team. Daarom gaat OOMT in 2020 werkgevers ondersteunen bij het effectief aan de slag gaan met hun leiderschap. Dit gebeurt onder andere met de volgende instrumenten:

  • Coaching van leidinggevenden: individueel en in workshops
   De coaches van OOMT helpen leidinggevenden in individuele coaching en in open workshops om hun leiderschapskwaliteiten te ontdekken en een eigen leiderschapsstijl te ontwikkelen.
  • Leiderschapstraject
   In 2019 zijn met veel succes binnen de sector OAB (Onafhankelijke Auto Bedrijven) leidinggevenden bij elkaar gebracht in een traject met een aantal collectieve en individuele bijeenkomsten om hen te ondersteunen in leiderschap. Zowel de inhoudelijke advisering en coaching als het regelmatig samenkomen met eenzelfde groep leidde tot veel waardering van en effect bij de deelnemers. In 2020 bouwen we voort op de resultaten van deze pilot door de inzet van trajecten waarbij één groep verschillende keren bijeenkomt en ondersteund wordt door coaches en andere experts.
  • Teambuilding workshops
   In 2020 worden de workshops ‘Escaperoom’, ‘Automotive got Talent’ en ‘Magazinecover’ verder ontwikkeld, waarbij er meer nadruk wordt gelegd op leiderschap. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de ‘gesprekskaarten voor een goed gesprek’ worden ingezet.
  • Ontwikkelen van een leiderschapsprofiel
   De verwachtingen over en van (potentiële) leidinggevenden vormgeven, behoort tot de activiteiten in 2020.
 • 2. Stimuleren van de gewenste leercultuur

  Door de snelheid van veranderingen in de branche is een leercultuur waarbij men zich continu op verschillende manieren bijspijkert, noodzakelijk om inzetbare medewerkers te behouden. En dan gaat het nadrukkelijk niet alleen over het bijspijkeren van technische kennis, maar ook om het ontwikkelen van andere (zgn. zachtere) vaardigheden. In 2019 is onderzoek gedaan naar de knelpunten binnen de huidige leercultuur. Hieruit blijkt onder andere dat in veel bedrijven een reactieve en ongestructureerde manier van leren voorkomt. Daarnaast is leren is nu nog vooral gekoppeld aan het gevoel van ‘iets niet kunnen’.

  In 2020 ligt de focus vooral op werkgevers bewust maken van de noodzaak van ontwikkelen, ook voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Gedragsverandering bij werkgevers en leidinggevenden is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast gaan we werkgevers meer inzicht geven in de mogelijkheden om te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld werkplekleren. Het project Werkplekleren, waarin OOMT samenwerkt met de andere technische fondsen, geeft meer inzicht in de mogelijkheden om te ontwikkelen. OOMT gaat daarnaast verdere producten en diensten ontwikkelen die helpen bij het stimuleren van de gewenste leercultuur. Een aantal bestaande succesvolle instrumenten (bijv. GastvrijheidsCheck) wordt ook in 2020 weer ingezet en waar nodig verder ontwikkeld richting het bewerkstelligen van gedragsverandering.

 • 3. Werken aan strategisch personeelsbeleid

  Doordat de waan van de dag overheerst, wordt weinig tijd genomen om na te denken over het werkgeverschap (cultuur, beleid en facilitering) en het personeelsbestand, en wat de effecten hiervan zijn. Reflecteren gaat bijvoorbeeld over de vragen ‘Waar sta ik nu?’, ‘Wat voor medewerkers heb ik nu?’, ‘Waar wil ik naar toe in de toekomst?’ en ‘Wat voor medewerkers heb ik dan nodig?’. Maar ook ‘Wie ben ik als werkgever (identiteit)?’, ‘Wat voor type werkgever ben ik?’ en ‘Hoe onderscheid ik me als werkgever ten opzicht van concurrenten?’

  In 2020 gaat OOMT producten en diensten ontwikkelen om werkgevers te helpen bij deze reflectie (bewustwording) en hoe ze hier vervolgens op kunnen inspelen (activatie). De adviseurs werkgeverschap krijgen een nadrukkelijke rol in de begeleiding van werkgevers hierbij.

 • 4. Samenwerking: Werken aan Werkgeverschap

  Om werkgevers en leidinggevenden in de mobiliteitsbranche beter te kunnen bedienen, hebben BOVAG, OOMT en Innovam de handen ineen geslagen in de samenwerking ‘Werken aan Werkgeverschap’. Zij bieden een gezamenlijk aanbod aan trainingen, coaching en praktische tools die werkgevers kunnen ondersteunen bij goed werkgeverschap. Het afgelopen jaar is volop gebouwd aan deze samenwerking met als gevolg dat de drie partijen elkaar steeds beter kunnen vinden en naar elkaar kunnen doorverwijzen. Hierdoor ontstaat er een vloeiende dienstverlening waar de klant baat bij heeft.

  In 2020 ligt de nadruk op het verder verbeteren van de samenwerking en het goed op elkaar afstemmen van de dienstverlening aan de branche. Daarnaast worden gezamenlijke projecten en pilots als klantarena’s en Werken aan after sales voortgezet en blijven we zoeken naar nieuwe aandachtspunten rond werkgeverschap om gezamenlijk op te pakken.

Een juiste match tussen werk en medewerker, nu én in de toekomst. Dat is wat OOMT wil bereiken in de mobiliteitsbranche. We willen duurzaam inzetbare medewerkers en leidinggevenden, die vitaal, vakbekwaam en betrokken zijn en blijven. OOMT gelooft dat dit de weg is naar tevreden klanten, kwalitatief goede teams met een positieve sfeer, medewerkers die fluitend naar hun werk gaan en doen waar ze goed in zijn, voldoende beschikbaar arbeidspotentieel, een plezierige loopbaan in de branche en minder verzuim en ongewenst verloop.

Duurzame inzetbaarheid is een cruciaal begrip. De snelheid waarmee de huidige technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen heeft een grote invloed op de medewerker, op het werk en daarmee dus ook op de organisatie. Om mensen klaar te maken voor de toekomst heeft OOMT voor 2020 drie programma’s gemaakt met binnen elk programma een aantal thema’s.

1. Programma Regie op mijn toekomst
In een sterk veranderende (werk)omgeving is het essentieel dat de individuele medewerker goed voorbereid is op zijn of haar toekomst. Met het programma ‘Regie op mijn toekomst’ wil OOMT bereiken dat zij in beweging komen én blijven, zodat zij hun vakmanschap op peil houden en vitaal aan het werk blijven. In 2020 zet OOMT vooral in op het vergroten van leerbereidheid, het stimuleren van persoonlijk leiderschap en het hoger waarderen van persoonlijke, sociale en digitale vaardigheden.

2. Programma Werken aan werkgeverschap
OOMT richt zich niet alleen op de individuele medewerker, maar nadrukkelijk ook op werkgeverschap, waarbij het gaat om de rol van werkgevers en leidinggevenden en de inrichting van de werkcontext (cultuur, beleid en faciliteiten). Werkgeverschap kan talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid stimuleren en vormt een belangrijke randvoorwaarde. In het komend jaar zal de nadruk liggen op het versterken van leiderschap, het stimuleren van de gewenste leercultuur en het werken aan strategisch personeelsbeleid.

3. Programma Nieuw talent
De branche kent een continue zoektocht naar de juiste (kwantitatieve en kwalitatieve) match tussen vraag naar en instroom van medewerkers. Om een bijdrage te leveren aan deze uitdaging ondersteunt OOMT de werkgever bij voorlichting en behoud van nieuwe medewerkers en de instromende medewerker met een vliegende start in de branche. In 2020 zal de nadruk liggen op het ondersteunen van werkgevers bij het werven en behouden van nieuw talent, het toetsen en verbeteren van instroommogelijkheden en voorbereiden van nieuw talent op een toekomst in de branche.

Veilig en gezond werken
Wie duurzaam inzetbaar wil blijven moet veilig en gezond werken. Dat is een basis en dit onderwerp is dan ook een aandachtspunt binnen alle programma’s die OOMT uitvoert. Focus in 2020 wordt het op orde krijgen en houden van kennis over arbozaken, de branche daarover informeren en achterhalen wat nodig is om medewerkers en leidinggevenden ook daadwerkelijk in actie te laten komen als het gaat om veilig en gezond werken: het ‘doen’ staat daarbij centraal.

Ook in 2020 ondersteunt of ontwikkelt OOMT initiatieven die bijdragen aan het erkennen en waarderen van vakmanschap en het aanzetten van vakmensen tot ontwikkeling van de eigen talenten. Deze initiatieven vormen een belangrijk fundament onder de (verdere) ontwikkeling van vakmensen en kunnen bijdragen aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. In 2020 zal weer speciale aandacht worden besteed aan de ondersteuning van ontwikkelmogelijkheden binnen de kleine deelbranches.

Uiteraard zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de dialoog met de branche over alle belangrijke onderwerpen. Het is belangrijk dat doelgroepen de informatie kunnen vinden die ze zoeken en dat ze aangesproken worden op onderwerpen die ze interessant vinden. Daarnaast wil OOMT dat ze het juiste duwtje in de rug krijgen om zich ook te laten informeren over andere onderwerpen. Dit betekent dat OOMT in 2020 doorgaat op de ingeslagen route van meer vraaggerichte communicatie waardoor doelgroepen op een natuurlijke manier informatie krijgen over onderwerpen die OOMT belangrijk vindt en die hen interesseert.

Er is al jaren een mismatch tussen de hoeveelheid werk en de hoeveelheid instroom in de branche.

Er is al jaren een mismatch tussen de hoeveelheid werk en de hoeveelheid instroom in de branche. Tijdens de crisis was er een personeelsoverschot, waar veel bedrijven nu een tekort ervaren. Naast kwantiteit dreigt er met de ontwikkelingen in de branche ook een kwalitatieve mismatch te ontstaan. Past het werk in de branche nog wel bij de instromende medewerker en vice versa? Deze mismatch zet druk op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en begint bij de instromende medewerker. Dat is de reden dat OOMT in 2020 gericht aandacht wil besteden aan nieuw talent.

Voor dit programma richt OOMT zich op 3 thema’s:

 • 1. Werkgevers ondersteunen bij het werven en behouden van nieuw talent

  Werkgevers hebben een constante uitdaging om de juiste medewerkers voor hun bedrijf te werven en te behouden.

  OOMT ondersteunt werkgevers in 2020 gericht op:

  • het kiezen van de juiste instrumenten om leerlingen voor te lichten;
  • de juiste opleidingsstrategie om leerlingen te behouden;
  • de opzet van regionale samenwerking met het onderwijs.

  Daarnaast wordt in 2020 informatie verzameld en worden er instrumenten ontwikkeld om werkgevers te ondersteunen:

  • bij het vinden van potentiële zijinstromers;
  • bij het kiezen van de juiste leiderschapsstrategie om hen te behouden.
 • 2. Toetsen en verbeteren instroommogelijkheden

  Meerdere deelbranches kampen met een tekort aan personeel, maar hebben ook een gebrek aan duidelijke mogelijkheden om in te stromen (via het beroepsonderwijs en/of via een zijinstroomtraject) waardoor leerlingen of zijinstromers niet (bewust) kiezen voor een beroep in deze deelbranches. In sommige gevallen komt dit door het feit dat er geen besef is van bestaande mogelijkheden.

  • In 2020 wordt nader onderzocht hoe groot dit probleem per deelbranche is en wat gedaan kan worden. Waar er geen instroommogelijkheden blijken, wil OOMT de juiste partijen informeren over oplossingen en aanzetten tot actie.
  • Er is een aanzienlijke groep statushouders die graag wil instromen in de branche. In de praktijk blijkt dit vaak lastig en omslachtig te regelen. In 2020 wil OOMT aan de hand van pilots bij bedrijven inzicht krijgen hoe de instroom van statushouders vergemakkelijkt kan worden.
 • 3. Voorbereiden nieuw talent op een toekomst in de branche

  De branche is aan verandering onderhevig en vraagt nu iets anders van de instromer dan over een aantal jaar. Het is belangrijk om in een vroeg stadium de juiste voorbereiding te bieden om onnodige uitstroom te voorkomen.

  OOMT heeft in 2019 onderzocht hoe de leerling-doelgroep het best kan worden aangesproken en zet in 2020 in op het creëren van een juiste strategie om leerlingen te ondersteunen vanuit de rol van toekomstverkenner, routebegeleider en uitdager.

  In 2020 zal er ook aandacht worden besteed aan het verbeteren van de instroommogelijkheden voor zijinstroom. Hierbij wordt ook gekeken naar de benodigde voorbereiding voor een optimale instroom in de branche.

OOMT wil dat vakmensen in de mobiliteitsbranche duurzaam inzetbaar blijven.

OOMT wil dat vakmensen in de mobiliteitsbranche duurzaam inzetbaar blijven. Veilig en gezond werken is daarvoor een belangrijke basis. Arbo is een onderwerp dat terugkomt in de 3 programma’s van OOMT en de programma-overstijgende activiteiten.

We richten ons daarbij op twee thema’s:

 • 1. Kennis over veilig en gezond werken op orde krijgen en houden

  OOMT heeft een groot aanbod aan producten, informatie en middelen op het gebied van veilig en gezond werken. OOMT zorgt ervoor dat dit aanbod up-to-date blijft en dat medewerkers en leidinggevenden in onze bedrijven altijd over de meest actuele informatie en middelen kunnen beschikken om veilig en gezond te kunnen werken.

  Om veilig en gezond werken in de bedrijven goed te kunnen organiseren zijn er hele praktische basisinstrumenten beschikbaar: de digitale Branche RI&E en de arbocatalogus.

  • In 2020 zal de arbocatalogus inhoudelijk grotendeels geactualiseerd en qua vorm geheel vernieuwd worden. Doel is om het aanbod van de arbocatalogus toegankelijker te maken en daarbij ook tools ter beschikking te stellen voor preventiemedewerkers om belangrijke arbo-onderwerpen ook in de bedrijven ter sprake te kunnen stellen.
  • De trainingen ‘basis’ en ‘gevorderd’ voor de preventiemedewerker zullen ook in 2020 onverminderd doorgaan. Ook de incompany-training ‘De Veilige Werkplaats’ blijft.
  • Daarnaast wordt van specifieke thema’s op het gebied van veilig en gezond werken bepaald wat het risico ervan is binnen onze branche en hoe dat risico verkleind kan worden. In 2020 zal er aandacht zijn voor onder meer de belangrijke thema’s: gevaarlijke stoffen, DieselMotorEmissie (DME), werken aan elektrische voertuigen, pechhulp en werkdruk.
 • 2. Aanmoedigen dat medewerkers en leidinggevenden met veilig en gezond werken aan de slag gaan.

  Beschikken over informatie is één ding, het op een goede manier in de praktijk brengen is iets heel anders. Als je als bedrijf de juiste arbo-middelen en arbo-kennis in huis hebt, hoe zorg je er dan voor dat er ook daadwerkelijk veilig en gezond gewerkt wordt? Hoe komt dat in het DNA van het bedrijf terecht?

  In veilig en gezond werken zit een belangrijke gedragscomponent. Er zijn veel aannames over hoe er gewerkt wordt en hoe OOMT het veilig en gezond werken kan stimuleren. Voor 2020 ligt een grote opdracht om die aannames te toetsen en te zorgen dat we juist die interventies doen die de meeste kans op gedragsverandering bieden. Dat doen we binnen de programma’s en telkens voor de doelgroep van dat programma, door middel van:

  • een pilot om individuele vakmensen te stimuleren om zelf leiding te nemen in hun eigen gezondheid;
  • een pilot in bedrijven om te achterhalen hoe gedragsverandering op het gebied van veilig en gezond werken kan worden gerealiseerd. Doel is om met medewerkers en leidinggevenden concreet te bepalen welke instrumenten OOMT kan aanbieden die hen helpen om in de praktijk veilig en gezond werken te stimuleren;
  • een onderzoek onder leerlingen naar hun houding en gedrag ten aanzien van veilig en gezond werken en wat zij daarin vanuit hun omgeving meekrijgen.

OOMT ondersteunt of ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan het erkennen en waarderen van vakmanschap en het aanzetten van medewerkers en leidinggevenden tot ontwikkeling van de eigen talenten. Deze initiatieven — die andere partijen niet kunnen oppakken — dragen niet direct bij aan de ambities en doelstellingen van OOMT, maar vormen wel een belangrijk fundament onder de (verdere) ontwikkeling van vakmensen en dit kan hun duurzame inzetbaarheid bevorderen.

Het branchefundament bestaat uit de volgende producten en diensten.

 • Regionale Praktijk Trainingen (RPT)
  Goede BBL-leerlingen zijn onze medewerkers van de toekomst en een waardevolle aanwinst in het bedrijf. Daarom ondersteunt OOMT leerlingen en leermeesters met Regionale Praktijk Trainingen. Tijdens deze training wordt dieper ingegaan op de lesstof en krijgen leerlingen extra uitleg. Hierdoor krijgen zij ruimte om relevante, praktische vaardigheden te leren in een moderne werkomgeving. Ruimte die een leerbedrijf (of kennis die een leermeester) niet altijd kan bieden.
 • Erkenning van verworven competenties (EVC)
  Niet iedereen leert even eenvoudig in de schoolbanken. En leren gebeurt sowieso niet alleen via het formele onderwijs, maar zeker ook in de dagelijkse (werk)omgeving. Zo beschikken veel vakmensen wél over de kennis en vaardigheden, maar kunnen ze dit niet aantonen met een diploma. Met een EVC laat een medewerker zien over welke (basis)vaardigheden hij beschikt. Daarmee kan hij verdere stappen maken in zijn ontwikkeling.
 • Branche-examens in de fiets- en scooterbranche
  Naast een EVC kunnen medewerkers in de fiets- en scooterbranche een examen afleggen. Daarmee kunnen zij de certificaten ‘Branchemedewerker Basis Scooters of Tweewielers’ en ‘Branchespecialist Scooters of Tweewielers’ behalen. De exameneisen voor deze certificaten zijn afgeleid van de beroepscompetentieprofielen die voor het beroepsonderwijs worden gebruikt. En daarmee hebben de certificaten een formelere status dan het EVC. Met deze certificaten kunnen zowel startende als ervaren technici in de fiets- en scooterbranche hun vakmanschap aantonen.
 • MBO-praktijkexamens
  Werkgevers en medewerkers moeten kunnen bouwen op de waarde van een vakdiploma. OOMT vertrouwt op het fundament dat door de mbo-praktijkexamens wordt geboden en ondersteunt dit dan ook. Voor iedere leerling die slaagt voor zijn mbo-praktijkexamen, ontvangt het roc een stimuleringsbedrag van OOMT.
 • Stichting Examens Mobiliteitsbranche (STEM)
  Werkgevers en medewerkers moeten kunnen bouwen op de waarde van een vakdiploma. OOMT vertrouwt op het fundament dat door de mbo-praktijkexamens wordt geboden en ondersteunt dit dan ook. Voor iedere leerling die slaagt voor zijn mbo-praktijkexamen, ontvangt het roc een stimuleringsbedrag van OOMT.
 • Samenwerking Scholen
  OOMT creëert mogelijkheden tot samenwerkingen tussen scholen en bedrijfsleven waarbij we zoveel mogelijk de regie leggen bij de scholen en bedrijven zelf.
 • Onderhoud beroepscompetentieprofielen (BCP)
  Beroepscompetentieprofielen (BCP’s) vormen het fundament van de opleidingen in het mbo. OOMT zorgt voor de actualiseren van deze BCP’s. Ieder jaar wordt een aantal BCP’s geactualiseerd op basis van de hiervoor opgestelde onderhoudsagenda. Met de actualisatie van de BCP’s zorgt OOMT ervoor dat er altijd actuele beschrijvingen zijn van de verschillende beroepen in de mobiliteitsbranche.
 • Stichting Mobiliteitsleren (SML)
  In Stichting Mobiliteitsleren (SML) werken branche en onderwijs samen aan beter mobiliteitsonderwijs. Doel van de stichting is om bijvoorbeeld kennis van docenten up-to-date te houden en lesmaterialen meer aan te laten sluiten op de behoefte van de branche.
 • Jet-Net en TechNet
  Jet-Net en TechNet (voorheen TechniekTalent.nu) hebben als doel om jongeren zowel in het primair als in het voorgezet onderwijs te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor onder meer de mobiliteitsbranche. OOMT ondersteunt Jet-Net en TechNet om ervoor te zorgen dat er meer goed opgeleide jonge vakmensen de mobiliteitsbranche instromen en dat het aanbod goed aansluit op de vraag van de bedrijven.
 • Ondersteuning ontwikkeling in kleine deelbranches
  In de hele motorvoertuigenbranche gaan de ontwikkelingen razendsnel. In de kleine deelbranches zijn er echter voor medewerkers en leidinggevenden vaak minder mogelijkheden om te ontwikkelen en dus minder mogelijkheden om duurzaam inzetbaar te blijven. Ook in 2020 zal OOMT het opzetten van ontwikkelmogelijkheden in deze kleine deelbranches actief ondersteunen. Zodra de ontwikkelmogelijkheden er zijn, zetten we de reguliere activiteiten vanuit de programma’s in om het denken over ontwikkelen te stimuleren.

OOMT staat voor de uitdaging om medewerkers en leidinggevenden in de mobiliteitsbranche duurzaam inzetbaar te houden voor de branche. Dit betekent een juiste match tussen werk en werknemer, nu én in de toekomst.

Belangrijke pijlers hiervoor zijn:

 • het doen van onderzoek;
 • het communiceren met de diverse doelgroepen en stakeholders.
 • Onderzoek

  OOMT onderzoekt regelmatig welke trends en ontwikkelingen impact hebben op onze branche. Onderzoek zorgt ervoor dat we weten waar we ons op moeten richten. In de onderzoeken van OOMT staat de rol van de mens centraal: wat betekenen de ontwikkelingen concreet voor leidinggevenden en medewerkers? In 2020 zal een actualisatie plaatsvinden van de trendonderzoeken voor personenauto’s en trucks. Daarnaast wordt een structuuronderzoek uitgevoerd naar de opbouw van het personeelsbestand in de auto-, tweewieler- en truckbedrijven. Ook zullen weer ‘kerncijfers in de mobiliteitsbranche’ worden gepresenteerd.

 • Communicatie

  Communicatie zorgt ervoor dat OOMT medewerkers en leidinggevenden op de juiste manier bereikt en dat OOMT hen activeert om stappen te zetten in hun ontwikkeling (en daarmee hun duurzame inzetbaarheid). Het is belangrijk dat werkenden in de branche de informatie kunnen vinden die ze zoeken en dat ze aangesproken worden op onderwerpen die ze interessant vinden en waar ze behoefte aan hebben. OOMT wil daarnaast dat ze het juiste duwtje in de rug krijgen om zich ook te laten informeren over andere onderwerpen. Dit betekent dat OOMT doorgaat op de ingeslagen route van meer vraaggerichte communicatie via website, nieuwsbrieven, social media en banners waardoor doelgroepen op een natuurlijke manier informatie krijgen over onderwerpen die hen (ook) interesseren.

  OOMT gaat de communicatieboodschappen ook meer segmenteren naar verschillende doelgroepen. Niet iedereen is nu eenmaal geïnteresseerd in alle onderwerpen. Op basis van een doelgroepenonderzoek, zal gesegmenteerde communicatie ervoor gaan zorgen dat boodschappen beter aansluiten bij subdoelgroepen.

  In 2020 gaat OOMT door met het experimenteren met nieuwe vormen van communicatie. In 2019 is een proef gestart met webinars voor medewerkers en leidinggevende. Gezien de positieve resultaten zullen ook in 2020 webinars worden georganiseerd over belangrijke thema’s binnen de programma’s.

  In 2019 is een proef gestart met ‘OOMT on the Road’ waarbij proactief 1200 bedrijven werden bezocht met informatie over het thema ‘Veilig en gezond werken’. Dit zal grondig worden geëvalueerd om te bepalen hoe OOMT ook in 2020 meer proactief naar medewerkers en leidinggevenden kan acteren.

  Uiteraard zal bij de communicatie zorgvuldig omgegaan worden met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming): OOMT heeft een protocol opgezet om ervoor te zorgen dat er in alle projecten en programma’s zorgvuldig en accuraat met persoonsgegevens wordt omgegaan.

  OOMT gaat daarnaast door met het inzetten van een breed scala aan online en offline communicatie-instrumenten.

  • Om nieuwe medewerkers in de branche op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die OOMT voor hem of haar biedt, krijgt iedereen die nieuw in de branche komt werken (als leerling of als zijinstromer) een welkomstpakket met informatie over OOMT. Ook moedigen we hen aan om zich in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, zodat we hen tijdens hun verdere carrière kunnen blijven informeren.
  • Nieuwsbrief: elke maand ontvangen de abonnees een OOMT-nieuwsbrief. Hierin staan onderwerpen over de thema’s ‘Ontwikkeling, Veilig & Gezond werken’ en ‘Ziekte & Arbeidsongeschiktheid’. De profielen van de abonnees worden verrijkt, zodat ook de informatie uit nieuwsbrief meer aan kan sluiten op de interesses van de lezers.
  • De website blijft een belangrijk communicatiekanaal. In 2020 wordt de website verder geoptimaliseerd, zodat alle bezoekers relevante informatie eenvoudig kunnen vinden.
  • Inhoudelijke artikelen in vakbladen: storytelling door vakmensen uit de branche in plaats van het zenden van de boodschap vanuit OOMT.
  • Social Media: LinkedIn en Twitter gericht op de werkgever/leidinggevende, Facebook gericht op de medewerkers. In 2020 wordt onderzocht of Instagram een zinvolle aanvulling hierop kan zijn, met name gericht op jongeren.
  • Het magazine Booster (voor de medewerkers) en Boost’m (voor de leidinggevenden) zal in 2020 weer op de mat vallen.
  • In 2020 zal OOMT weer aanwezig zijn op vakbeurzen als Autoprof/AMT Live en bij bijeenkomsten die gericht zijn op HRM/Management, om zo ook beter in contact te komen met werkgevers (bijv. Nationaal Automotive Congres).
  • Voor 2020 heeft OOMT een jaarkalender ontwikkeld waarbij elke maand op een opvallende manier de interactie wordt gezocht met de medewerkers in de branche.