De mobiliteitsbranche is sterk in beweging. Dit heeft grote invloed op inhoud en eigenschappen van het werk en het huidige beroepsbeeld. Deze beweging vindt bovendien plaats in een maatschappelijk turbulente omgeving. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook zijn weerslag op de mobiliteitsbranche, en de koopkracht staat onder toenemende druk.

Van werkenden en werkgevers wordt dan ook veel gevraagd. In dit jaarplan brengen we de grote lijnen van de kenmerken en veranderingen van werken in de mobiliteitsbranche in kaart en geven we aan welke rol we voor OOMT zien om hierop in te spelen.

Drie grote ontwikkelingen: elektrificatie, digitalisering en nieuwe businessmodellen

We zien drie grote ontwikkelingen die het werk in de mobiliteitsbranche in 2023 zullen beïnvloeden:

 • Elektrificatie zet zich in een snel stijgend tempo voort. Voor sommige deelbranches heeft dit proces al een enorme vlucht genomen.
 • Steeds verdergaande digitalisering van voertuigen en processen.
 • Ontstaan van nieuwe businessmodellen, waaronder agentschappen en bedrijven die een breder mobiliteitsaanbod realiseren.

Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op het werk en de werkomgeving, zoals:

 • digitale en communicatieve vaardigheden;
 • inzicht in de veranderende loopbaanpaden om je verder te ontwikkelen in deze branche;
 • aantrekkelijk werkgeverschap om het werk van medewerkers en hun werkomgeving toekomstbestendig te maken en de aansluiting met (potentiële) medewerkers te behouden;
 • betere en nauwere aansluiting tussen de (toekomstige) praktijk en het onderwijs om te borgen dat studenten met de juiste kennis, vaardigheden en houding de branche duurzaam instromen;
 • veilig en gezond werken vanwege de traditionele winstmarge die tijdsdruk met zich meebrengt en risico’s die aan bijvoorbeeld EV zitten, en om de permanente inzetbaarheid van werkenden in een krappe arbeidsmarkt te borgen.

Turbulente omgeving

Dit speelt zich af in een sector met een krappe arbeidsmarkt en brede maatschappelijke vraagstukken:

 • De vraag naar personeel is groot: veel bedrijven hebben moeite om voldoende medewerkers te vinden. Dit tekort zorgt voor grote uitdagingen, waaronder gezond blijven werken, tegemoet blijven komen aan klantvragen, ruimte blijven maken voor leren en ontwikkelen, los van de waan van de dag te kunnen blijven reflecteren en behoud van kennis en vaardigheden in de organisatie. Leveringsproblemen vergroten de problematiek om klanten goed te kunnen bedienen, wat ook van medewerkers veel vraagt.
 • Onder andere sterk stijgende energieprijzen en een veranderd sociaal vangnet beïnvloeden de werkcontext van mensen: een baan is niet altijd voldoende om financieel zorgenvrij te kunnen leven. Dit betekent dat de benodigde basis voor functioneren en ontwikkelen wordt aangetast.

Het leidt ertoe dat zowel werknemers als werkgevers in de branche zich bewust moeten zijn van deze nieuwe werkelijkheid en (toekomstige) veranderingen en daarop moeten inspelen om duurzaam inzetbaar te zijn. Zij zullen zich moeten aanpassen, zichzelf opnieuw moeten uitvinden of een nieuwe weg moeten inslaan. Tussen deelbranches of daar overheen.

Duurzame inzetbaarheid en OOMT als fonds

De missie van OOMT is om de juiste match tussen werk en werkende, nu en in de toekomst te stimuleren en te faciliteren. We zetten in op duurzaam inzetbare medewerkers, die vitaal, vakbekwaam en betrokken zijn en blijven. Zo creëer je een plezierige loopbaan in de branche en ontstaan goede teams met een positieve sfeer. En dat zorgt voor een aantrekkelijke sector om in te werken met minder verzuim en minder ongewenst verloop.

Stimuleren van eigen regie

Het stimuleren van eigen regie is de leidraad voor het werk van OOMT. Individuen van jong tot oud zijn dan in staat om zichzelf te leiden en richting te geven aan hun eigen ontwikkeling en hun dagelijkse werkzaamheden, te reflecteren en keuzes te maken. Daardoor wordt de kans op een juiste match groter.

Om eigen regie te kunnen nemen is een aantal zaken van belang. Op individueel niveau maar ook in de directe werkomgeving. Het gaat in die werkomgeving zowel om veilig en gezond werken als aantrekkelijk werkgeverschap. Dit vraagt van zowel bedrijven als individuen zelf dat zij verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid.

De dienstverlening, activiteiten en maatregelen van OOMT richten zich op zowel werkenden als werkgeverschap, passend bij de rollen van OOMT: aanjager, begeleider en toekomstverkenner om bewustwording en eerste activatie te creëren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. We zien daarbij het belang van inspelen op diverse doelgroepen. Het gaat dan om verschillen tussen deelbranches en tussen leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben we specifieke aandacht voor jongeren en werkenden tussen 45 en 60 jaar. We zijn daarmee één van de spelers die binnen de mobiliteitsbranche werkt aan duurzame inzetbaarheid. Samenwerking hierin met ander partijen vinden we belangrijk en van toegevoegde waarde. Ook zoeken we als fonds altijd naar passende aansluiting op bestaande initiatieven en (commerciële) mogelijkheden die werkgevers en werknemers kunnen benutten.

Doelen voor 2023 via vier routes

We werken in 2023 via vier routes aan het faciliteren en stimuleren van eigen regie binnen de branche met een veranderend beroepsbeeld:

 • Een route zorgt voor herkenbaarheid voor waar we dagelijks aan werken in en met de branche.
 • Het is een logische samenstelling van diverse vormen van dienstverlening, activiteiten en maatregelen.
 • De routes versterken elkaar.

Kern van de route

OOMT wil bereiken dat individueel werkenden in beweging komen én blijven, zodat zij hun vakbekwaamheid behouden en betrokken blijven, vitaal aan het werk zijn en financieel gezond blijven. Door de beschreven ontwikkelingen ontstaan nieuwe rollen en taken voor individuen. Dit heeft grote impact op de gevraagde kennis, houding en vaardigheden van werkenden. Belangrijk hierbij is dat mensen zelf nadenken over hun mogelijkheden en tijdig stappen zetten in hun ontwikkeling. OOMT helpt door in deze route in te zetten op:

 • stimuleren van (zelf)leiderschap
 • ontwikkeling van digitale vaardigheden
 • bevorderen van financiële gezondheid.

Door in te zetten op deze focuspunten wordt het makkelijker voor individuen (van studenten tot medewerkers, leidinggevenden en eigenaren) om goed in te kunnen spelen op de veranderende inhoud en eigenschappen van het werk in de sector, welke loopbaanstappen hierbij horen en welke mogelijkheden er zijn om actief aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling. Hierdoor blijven individuen zichtbaar voor de arbeidsmarkt in hun huidige en toekomstige functie en de organisaties waar zij willen werken. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om zelf keuzes te maken.

Activiteiten

 • Dienstverlening coaching

  Deze dienstverlening ondersteunt individuen bij het vergroten van hun leer- en ontwikkelpotentieel, zodat ze zich makkelijker kunnen aanpassen aan het veranderende beroepsbeeld. Dit heeft namelijk grote impact op de houdbaarheid van hun huidige rol, kennis en vaardigheden. Gebleken is dat coaching een goed hulpmiddel is bij het bevorderen van eigen regie om te kunnen anticiperen op deze veranderingen. Bij de uitvoering van de coaching-trajecten kunnen ondersteunende instrumenten ingezet worden, zoals een loopbaancheque (tot € 1.200,-), tools voor loopbaanvraagstukken en workshops.

 • Ondersteuning digitalisering

  Kern van deze dienstverlening is het ondersteunen van individuen om vaardiger te worden op het gebied van digitalisering zoals ICT, informatie- en computertoepassingen. Door nieuwe technieken, zoals ADAS, OTA, maar ook kunnen schakelen tussen online en offline werken, moet men in alle functies zowel technisch als voor sales digitaal onderlegd zijn. OOMT vindt het belangrijk om hier prioriteit aan te geven en individuen op een laagdrempelige en concrete manier hierin te ondersteunen.

 • Ondersteuning bij laaggeletterdheid en financiële gezondheid

  Uit verkennend onderzoek komt naar voren dat goed kunnen lezen en schrijven (geletterd zijn) de fundering vormt om eigen regie te nemen op de ontwikkeling of loopbaan. Financiële zelfredzaamheid heeft daar invloed op. Negatieve leerervaringen, verhoogde stress en niet weten waar men terecht kan voor hulp, kunnen remmende factoren zijn om aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling.

  Werkgevers zijn veelal niet op de hoogte in hoeverre laaggeletterdheid en financiële problematiek voor komt binnen hun organisatie. Daarnaast weten zij vaak ook niet wat de impact ervan is op duurzame inzetbaarheid. Wanneer zij dit wel weten, ervaren zij angst of terughoudendheid om hierover het gesprek te voeren, omdat zij niet weten hoe zij de werkende hierbij kunnen ondersteunen.

  OOMT zet in op deze thema’s door een plan van aanpak te ontwikkelen met concrete interventies om werkenden en organisaties hierin te ondersteunen. In de uitvoering van de interventies wordt samenwerking gezocht met experts op het gebied van laaggeletterdheid en financiële gezondheid.

  Bij interventies denken wij bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor budget-coaching (online/offline).

 • Bevorderen eigen regie werkenden 45-60 jaar.

  Er is te weinig aandacht voor werkenden tussen 45 en 60 jaar, voor wie het belangrijk is om bij te blijven en om te kunnen gaan met veranderingen. Vaak wordt verondersteld dat dit een groep is met weinig ambities en een lage veranderingsbereidheid. Zonder passende interventies dreigt er een kloof te ontstaan tussen het werk en het individu die (uiteindelijk) onoverbrugbaar wordt. Deze doelgroep heeft er alle belang bij om duurzaam inzetbaar te blijven en om met plezier tot aan het pensioen te blijven werken. Een ander belangrijk aspect is om vakbekwame mensen voor de branche te behouden. Bij het ontwikkelen en inzetten van interventies en instrumenten is het van belang dat deze goed aansluiten bij de leer - en ontwikkelmogelijkheden van deze groep.

  Werkgeverschap speelt hier een stimulerende rol in, waardoor we in 2023 kijken hoe we binnen de advies- en coachingstrajecten gericht op werkgeverschap aandacht geven aan deze specifieke doelgroep.

Kern van de route

Via de route van aantrekkelijk werkgeverschap werkt OOMT aan het versterken van leiderschap, strategisch personeelsbeleid en leerklimaat in de branche. Dit zijn noodzakelijke elementen om vanuit werkgeverschap eigen regie op duurzame inzetbaarheid te stimuleren en te faciliteren.

 • Leiderschap heeft invloed op het dagelijkse werk en de mogelijkheden die individuen daarin krijgen om zich te ontwikkelen en regie te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voeren van één-op-één gesprekken, het houden van werkoverleggen, maatwerk mogelijk maken en teambuilding en medewerkers meenemen in veranderingen.
 • Door aan de slag te gaan met strategisch personeelsbeleid helpt OOMT werkgevers te kijken naar de ontwikkelingen in de sector en wat dat vandaag vraagt van de organisatie en medewerkers. Welke competenties en vaardigheden zijn nodig, hoe wordt daarop ingespeeld en hoe verhoudt het werkgeverschap zich tot het ondernemerschap. OOMT vertaalt de analyses die ze samen met werkgevers maakt naar concrete acties richting individuen om eigen regie te stimuleren. Ondernemerschap wordt als haakje gebruikt om het gesprek aan te gaan en het traject in te gaan over werkgeverschap; het triggert werkgevers om over de waarde van werkgeverschap na te denken en daarmee aan de slag te gaan.
 • Met een goed leerklimaat krijgen alle individuen in de organisatie de mogelijkheid om zich in het werk te ontwikkelen. Regelmatig praten over ontwikkeling, wat er beter kan in de organisatie, maar ook concrete faciliteiten en het mogen maken van fouten, zijn bijvoorbeeld van belang. OOMT werkt aan relaties en structuren in de organisatie die dat mogelijk maken.

Werkgevers die zich op deze thema’s richten worden aantrekkelijker voor medewerkers en kunnen medewerkers beter werven en behouden. Daarnaast weten we dat duurzaam inzetbare medewerkers, die vitaal, vakbekwaam en betrokken zijn en blijven, de weg zijn naar kwalitatief goede teams, minder verzuim en minder ongewenst verloop.

OOMT heeft bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van aantrekkelijk werkgeverschap voor jongeren. We weten uit de afgelopen jaren dat dit speciale aandacht vraagt, bijvoorbeeld als het gaat om generatieverschillen in een organisatie en het leiding geven aan jongeren.

Activiteiten

 • Advies werkgeverschap

  Met een team van 9 fte adviseurs werkgeverschap biedt OOMT maatwerk per organisatie. Adviseurs ontdekken met de werkgevers waar knelpunten zitten en wat de werkgever triggert om daarmee aan de slag te gaan. Doelstelling is altijd om de werkomgeving voor individuen in de organisatie te verbeteren én concrete stappen te zetten. De adviseurs kunnen verschillende instrumenten inzetten in hun trajecten, bijvoorbeeld een gastvrijheidscheck om een traject mee te starten, analyse-instrumenten voor strategisch personeelsbeleid en het programma Veerkracht voor grote organisaties. Medewerkers worden standaard betrokken bij de trajecten, via de werkgever. In 2023 worden de adviseurs verder meegenomen in deskundigheid over hoe werkgeverschap eigen regie kan beïnvloeden.

 • Coaching op leiderschap

  De coaches hebben binnen de route ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ een specifieke rol om leidinggevenden te coachen op hun leiderschap. Gespreksvaardigheden kunnen dan bijvoorbeeld aan de orde komen, maar ook hoe je een team meeneemt in veranderingen. Binnen het team van coaches is 4 fte gereserveerd aan bezetting hiervoor. Ook de coaches hebben verschillende instrumenten ter beschikking, waaronder workshops binnen bedrijven of via open inschrijving.

 • Ontwikkeling Learning Management System (LMS)

  Een learning management system (LMS) is het totaal van digitale voorzieningen die helpen om leer- en ontwikkelactiviteiten en trainingen binnen een organisatie te faciliteren. Een LMS wordt benut voor het stimuleren, faciliteren en vastleggen van een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid binnen een organisatie.

  In onze sector werkt een groeiend aantal (dealer)bedrijven met LMS en is er enthousiast over. We zien dat er belangstelling is en regelmatig komen er ondersteuningsaanvragen binnen. Deze gaan zowel over het systeem zelf als over de content. Er zijn reeds verschillende O&O-fondsen die een (deel van een) LMS aanbieden voor hun sector. Het sectoraal aanbieden van een systeem en/of content kan bijdragen aan het leerklimaat van organisaties en ook mogelijkheden voor individueel gebruik bevatten.
  In het najaar van 2022 onderzoekt OOMT de mogelijkheden van doelen en middelen voor het aanbieden van een LMS in onze sector, waar we in 2023 mee aan de slag kunnen.

 • Samenwerking BOVAG, Innovam en OOMT.

  De samenwerking tussen BOVAG, Innovam en OOMT op het gebied van werkgeverschap wordt in 2023 voortgezet. We bieden aanvullende dienstverlening rond werkgeverschap aan en kunnen elkaar goed vinden om vragen door te spelen en gezamenlijk trajecten aan te gaan waar dat passend is. Dit gebeurt met behoud van ieders rol en doelen. In het najaar van 2022 wordt een nieuw communicatieplan opgesteld dat in 2023 wordt ingezet.

Kern van de route

Het werk verandert en dat heeft invloed op de aansluiting tussen praktijk en onderwijs. Er is sprake van een verouderd beeld over het werk en de ontwikkelingsmogelijkheden in de branche, zowel bij jongeren, ouders als docenten. Studenten kunnen hierdoor met een mogelijk verkeerde verwachting voor een opleiding kiezen. Dat kan invloed hebben op hun motivatie, op de kwaliteit van hun werk en ook op de termijn waarin ze in de sector blijven werken. Ook sluit de leerstof voor studenten in het onderwijs onvoldoende aan op de werkzaamheden in de praktijk. Daarnaast krijgen studenten binnen die praktijk te weinig uitdaging in hun dagelijkse werk, waardoor ze moeite hebben met het behalen van de kerntaken en/of het examen. Dit alles gaat ten koste van de ervaren kwaliteit, startbekwaamheid, vakbekwaamheid en uiteindelijk het behoud van jongeren voor de branche.

Activiteiten

Via de route ‘aansluiting tussen praktijk en onderwijs’ werkt OOMT daarom voor instromers (15 - 24 jaar) aan een goed, actueel beeld van het beroep dat ze gaan uitoefenen en het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsmogelijkheden in de mobiliteitsbranche. OOMT zet in op eigen regie van instromers via:

 • Het delen van realistische, actuele informatie over het werk, waardoor bewuste keuzes kunnen worden gemaakt

  Centraal staat het uitdragen van een aansprekend en reëel beroepsbeeld aan (potentiële) studenten. Met een juist beeld van het werk en de werkomgeving waarin ze gaan werken, kunnen toekomstige instromers bewuster kiezen voor de best passende opleiding om ze vervolgens duurzaam te boeien tijdens hun leer-/werktraject en te behouden voor de branche, ook na het behalen van hun diploma.

  OOMT werkt aan:

  • meer inzicht in de uitstroom van het vmbo met keuzevakken en/of het profiel M&T en inzicht in de doorstroom vmbo naar mbo profiel M&T;
  • samenwerking tussen bedrijven en scholen zodat jongeren bewust kiezen voor een technische vervolgopleiding. Hierbij sluit OOMT aan op het nieuwe initiatief van sociale partners in de technische sectoren dat eind 2022 van start gaat en gericht is op kinderen en ouders in het primair en voortgezet onderwijs.
  • het vergroten van inzicht bij werkgevers over het werken met jongeren en het aanreiken van praktische instrumenten om jongeren (ook in de leeftijd van basis- en voortgezet onderwijs) te interesseren voor de sector.
 • Begeleiding van instromende jongeren in de technische vaardigheden

  OOMT werkt samen met studenten, werkgevers en onderwijs aan de verhoging van de kwaliteit van technische vaardigheden van studenten waardoor hun startbekwaamheid verbetert. Dit doet OOMT door:

  • het ondersteunen van bestaande activiteiten/initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van de technische vaardigheden van studenten. Dat zit met name ook op het vakkundig kunnen werken aan EV. In 2023 zetten we de ondersteuning van Regionale Praktijkdagen voort.
  • het ondersteunen van begeleiding van studenten op de werkvloer, met name gericht op het versterken van de rol van de leermeester.
  • het ondersteunen van de kwaliteitsnorm voor studenten via de Proeven van bekwaamheid (IBKI) en de stimulering van de Stichting Examens Mobiliteitsbranche (STEM). Daarnaast is er een verkennend onderzoek naar de erkenningsregeling voor leerbedrijven en leermeesters in samenwerking met BOVAG en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
 • Leren werken: het bevorderen van kennis over werken in de mobiliteitsbranche.

  Starten met werken na een studie vraagt nogal wat. Je moet kennis opdoen over wat werken inhoudt, en leren hoe geschreven en ongeschreven regels werken. Daarnaast moet je leren omgaan met de dynamiek van team en collega’s en moet je leren om te werken met een leidinggevende. Om de student en het leerbedrijf te ondersteunen en daarbij te faciliteren maakt OOMT een onboarding toolkit (met een webinar, presentaties, checklists e.d.). Daarnaast verkent ze de mogelijkheid van de inzet van studentcoaches.

  OOMT werkt structureel aan de samenwerking met organisaties als BOVAG, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), VMBO Platform Mobiliteit en Transport en MBO Raad. Ook komt er in 2023 een verkennend onderzoek naar nieuwe samenwerkingen die de route ‘aansluiting tussen praktijk en onderwijs’ versterken.

Kern van de route

Om duurzaam inzetbaar te blijven is het belangrijk dat individuen veilig en gezond werken. Dit betekent dat individuen enerzijds moeten beschikken over voldoende geestelijke en lichamelijke fitheid en anderzijds een veilige en gezonde werkomgeving moeten hebben.

Veilig en gezond werken vormt de basis in organisaties voor individuen om het werk met plezier en productief te kunnen uitvoeren, nu en in de toekomst. In 2023 zet OOMT in op het:

 • bevorderen van een veilige werkplek. Hiermee ondersteunen we de branche om invulling te geven aan de doelvoorschriften in de wet- en regelgeving voor arbo. Het bevordert daarnaast het aantrekkelijk werkgeverschap.
 • stimuleren van gezonder werken. Individuen kunnen hierdoor een betere balans creëren tussen werkbelasting en (verminderde) belastbaarheid.

Activiteiten

 • Optimaliseren RI&E en actualiseren arbocatalogus

  De RI&E en de arbocatalogus zijn de belangrijkste instrumenten die bijdragen aan het bieden van een veilige werkplek. De RI&E is in 2022 geactualiseerd en zal in 2023 verder geoptimaliseerd worden. De arbocatalogus krijgt in 2023 een nieuwe en meer gebruiksvriendelijke vorm. Beide instrumenten zullen de basis vormen voor een brede communicatiecampagne rondom veilig en gezond werken. Doel van deze campagne is om te stimuleren dat beide instrumenten ook daadwerkelijk worden gebruikt, waardoor organisaties een veiliger werkomgeving creëren.

 • Aandacht voor belangrijke thema’s in de branche: elektrificatie, gevaarlijke stoffen inclusief Dieselmotoremissie (DME) en psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Elektrificatie
   Elektrificatie van voertuigen in de branche gaat enorm snel. De hoge spanningen die daarbij toegepast worden, leveren een veiligheidsrisico op voor werkenden. De branchenorm EV levert voor personenauto’s en trucks al een veilige werkwijze. Maar de elektrificatie heeft steeds breder impact, bijvoorbeeld voor andere deelbranches en andere werkzaamheden. Vanwege de specifieke gevaren verbonden aan het werken met elektrische voertuigen, zal er een branche-brede certificering worden ontwikkeld. Dit betreft meerdere deelbranches en een groot aantal werknemers, waaronder MBO-studenten. Samen met enkele scholen zal een pilot worden gedaan om MBO-studenten te certificeren voor het veilig werken aan EV. Daarna zal dit breder worden uitgerold over het gehele scholenveld. Voor een zo breed mogelijk draagvlak wordt de certificering ontwikkeld in samenwerking met stakeholders. Op termijn zal de sector de certificering op eigen kracht dienen voort te zetten.
  • Gevaarlijke stoffen inclusief DME
   Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is ook in onze branche een belangrijk arbeidsrisico. Om gezond te kunnen werken moeten werkgevers en werkenden zich bewust zijn van de risico’s en is het belangrijk dat zij weten hoe zij met gevaarlijke stoffen moeten omgaan. In 2023 wordt een vervolg gegeven op onze activiteiten van 2022. Daarbij richten we ons op twee onderwerpen. Ten eerste DME. In het verlagen van de blootstelling aan DME blijkt het consequent en juist gebruik van de afzuigslang een belangrijke factor te zijn. Het ondersteuningstraject dat is ontwikkeld om het gedrag op dit punt te verbeteren, wordt in 2023 gericht ingezet. Ten tweede richten we ons op CMR-stoffen (stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn, effect kunnen hebben op erfelijkheid of schadelijk kunnen zijn voor voortplanting of nageslacht). Hierbij bieden we de branche praktische hulpmiddelen om veiliger te werken met gevaarlijke stoffen. De eerste stap daarin is het vervangen van de CMR-stoffen.
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
   Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen de onderwerpen werkdruk, pesten, discriminatie, intimidatie en agressie. PSA is een belangrijke oorzaak van (werkgerelateerd) verzuim in de branche. En daarmee een belangrijk thema in ons arbobeleid. In 2023 zal het thema PSA in de arbocatalogus worden geactualiseerd. We checken of de uitwerking van dit onderwerp nog voldoet aan de laatste inzichten en actualiseren ook ons aanbod van instrumenten. Onderzoek naar bijvoorbeeld werkdruk en discriminatie geeft ons inzicht in de situatie in de branche. De aanpak van de vertrouwenspersoon die vanuit de cao-afspraken is opgesteld, wordt meegenomen bij de actualisatie.
 • Focus op jonge werkenden en veilig werken

  Jongeren vormen een specifieke doelgroep binnen deze route. OOMT gaat de student en het leerbedrijf ondersteunen bij het veilig en gezond werken. Daarmee stimuleren we dat jongeren vanaf de start een veilig en gezonde werkplek hebben en daar ook gebruik van maken. Dat kan ook een positief effect hebben op de rest van het team.

 • Werken aan individuele gezondheid

  Uit de eerdere pilot ‘Gezonder werken’ is gebleken dat individuen graag met hun eigen gezondheid aan de slag willen, maar dat zij nog te weinig kennis hebben over het ‘hoe’. Daarom gaan we door met het aanbieden van de gezondheidscheck in combinatie met een coachgesprek. Dat zet individuen aan om na te denken over hun eigen gezondheid en welke mogelijkheden er zijn om een eerste stap te zetten om die te verbeteren.

 • Verbreden kennis over gezonder werken in de branche

  Naast de kennis die wij inmiddels hebben opgedaan met de pilot ‘Gezonder werken’, is het van belang om deze kennis breder te delen met de branche. OOMT richt zich daarbij op het bevorderen van aantrekkelijk werkgeverschap, HR-vraagstukken en teams. De insteek van de voorgenomen activiteiten is kort en laagdrempelig om de dialoog tussen werkgever en werknemers en tussen werknemers onderling over gezonder werken te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan een praktisch infopakket over gezonder werken, webinars en interactieve activiteiten over het thema op events en beurzen. Dit vergroot het bereik van onze boodschap.

 • Verstevigen ondersteuning vragen vanuit de branche

  We merken naar aanleiding van verschillende activiteiten dat er veel behoefte is aan een vraagbaak in brede zin over arbo-gerelateerde vraagstukken. Daarbij merken we ook dat de Servicedesk veel vragen kan afhandelen, maar soms ook overvraagd wordt. Daarom willen we in 2023 onze ondersteuning op dit punt verstevigen met een 2e lijnsopvang vanuit het bureau waar werkgevers en werkenden gerichter en specifieker geholpen kunnen worden. Indien de casus daarom vraagt, moet het vanuit deze 2e lijnsopvang ook mogelijk worden om op locatie ondersteuning te verlenen. Daarbij blijft de focus: bewustwording en eerste activatie; de branche helpen om haar eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Deze aanvullende dienstverlening zal in 2023 geëvalueerd worden zodat kan worden besloten over een vervolg dat past bij de rol van OOMT.

 • Samenwerking met strategische partners.

  In de afgelopen jaren heeft OOMT goede ervaringen opgedaan met samenwerking tussen de arbo-commissies van de mobiliteits-, schade/carrosserie- en banden/wielenbranche. Een aantal thema’s speelt in alle branches op dezelfde manier. Door de samenwerking kunnen we efficiënter werken en van elkaars kennis en ervaring profiteren. De aanpak van de gezamenlijke thema’s sluit op elkaar aan. Met de steeds verdergaande vervlechting tussen mobiliteit en schade/carrosserie betekent dit een groot winstpunt voor holdings die beide activiteiten voeren. Dit wordt vervolgd in 2023. Daarnaast zoeken we meer samenwerking met partijen om ons heen om meer impact te creëren van onze activiteiten.

De activiteiten van de vier routes vormen een belangrijke basis om te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de branche en hoe OOMT hier goed op kan aansluiten. Daarmee wordt aantrekkelijk werkgeverschap bevorderd en blijft duurzame inzetbaarheid van werkenden behouden en bevorderd.

Er zijn 2 pijlers om het OOMT-programma in 2023 te ondersteunen:

 1. Ontwikkelingen in de sector voorspellen, duiden en vertalen.
  Er is veel informatie over de kenmerken en ontwikkelingen in de sector en die willen we gestructureerd delen met onze doelgroepen. Het gaat dan om informatie die beschikbaar is uit onderzoeken, maar bijvoorbeeld ook de kennis en ervaring die onze adviseurs werkgeverschap maandelijks voor ons bundelen. We vertalen de data naar het veranderende beroepsbeeld (wat houdt het werk in de branche in?) en wat dat vraagt van werknemers en werkgevers.

  In 2022 wordt een start gemaakt met het verzamelen en bundelen van relevante informatie en het aantrekkelijk toegankelijk maken daarvan. In 2023 bouwen we dit verder uit door een structuur van vraaggestuurde data op te zetten en bij onze doelgroepen te onderzoeken hoe we de manier van communiceren kunnen verbeteren.

 2. Themagerichte strategische communicatie.
  Communicatie zorgt ervoor dat OOMT werkenden in de branche op de juiste manier bereikt en dat OOMT hen activeert om stappen te zetten in hun ontwikkeling (en daarmee hun duurzame inzetbaarheid). Dit vraagt een gesegmenteerde aanpak, waarbij we de verschillende doelgroepen op een verschillende manier benaderen. De doelgroepen van OOMT zijn te onderscheiden in rollen (werkgever, leidinggevende, medewerker), maar ook in leeftijd (jongeren, 45+) en in deelbranches.

  Het is belangrijk dat werkenden de informatie kunnen vinden die ze zoeken en dat ze aangesproken worden op onderwerpen die ze interessant vinden en waar ze behoefte aan hebben. OOMT wil daarnaast dat ze het juiste duwtje in de rug krijgen om zich ook te laten informeren over andere relevante onderwerpen. Daarvoor zet OOMT ook in 2023 een gebalanceerd aanbod aan online en offline communicatie-instrumenten in.

  Daarnaast staat voor 2023 onder andere de bewustwordingscampagne elektrificatie en digitalisering gepland. Deze campagne wordt in het najaar van 2022 uitgedacht en opgezet door grondig onderzoek en creatieve denkkracht en loopt van november 2022 tot eind 2023. De campagne is een aanvulling op onze bestaande dienstverlening en van andere partijen om (potentiële) werkenden en werkgevers te ondersteunen het veranderende beroepsbeeld eigen te maken en daarmee aan de slag te gaan. Doelstelling is het creëren van bewustwording over de veranderingen en het aanzetten tot handelen. Ondersteuning op het handelen komt vanuit de reguliere dienstverlening.

Daarnaast toetsen en monitoren we continu of onze dienstverlening de gewenste impact heeft via onze impactmeting. Deze meting is een aantal jaar geleden opgezet en wordt in 2023 voortgezet.