De missie van OOMT is om de juiste match tussen werk en werkende, nu en in de toekomst te stimuleren en te faciliteren. We zetten in op duurzaam inzetbare medewerkers, die vitaal, vakbekwaam en betrokken zijn en blijven. Zo creëer je een plezierige loopbaan in de branche en ontstaan goede teams met een positieve sfeer. En dat zorgt voor een aantrekkelijke sector om in te werken met minder verzuim en minder ongewenst verloop. OOMT werkt hiervoor langs 4 programmalijnen, namelijk:

2022 begon met een economische wind in de rug. Consumenten gaven meer uit en de beperkende coronamaatregelen verdwenen langzaam maar zeker. Er bestonden op dat moment wel grote zorgen: er ontstond krapte op de arbeidsmarkt, we zagen een beginnende inflatie en er waren leveringsproblemen waardoor verkoop soms onder druk stond. In februari veranderde de werkelijkheid door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ondanks de grote economische en maatschappelijke gevolgen van deze oorlog is het beeld van een krappe arbeidsmarkt blijven bestaan. Dit betekende voor onze sector dat een toenemend aantal bedrijven te kampen had met langdurig openstaande vacatures, waardoor veel werkenden geconfronteerd werden met oplopende werkdruk.

OOMT dienstverlening heeft impact
Corona heeft werkgevers en medewerkers doen inzien hoe belangrijk het is om wendbaar en flexibel te zijn. OOMT heeft daar in het afgelopen jaar op veel manieren op ingespeeld. En met succes. Dat blijkt uit impactmetingen die OOMT ook dit jaar heeft ingezet. Door deze metingen zien we welke impact acties zoals coaching of ondersteuning door adviseurs werkgeverschap hebben op medewerkers en werkgevers. Zo kan OOMT haar dienstverlening en producten beter afstemmen op doelgroepen en doelstellingen

Werken aan eigen regie
Ook in 2022 zette OOMT in op het stimuleren van eigen regie. We boden werkenden in de mobiliteitsbranche nog meer ondersteuning, zodat zij zelf richting konden geven aan hun eigen ontwikkeling. Daarbij kwamen ook actuele thema’s als elektrificering en digitalisering van het vak aan bod. De inhoud van de dienstverlening coaching scoorde hoog, met een gemiddelde waardering van 8,5. Ook blijkt uit de impactmeting eigen regie dat 89% van de coachingstrajecten een positief effect heeft gehad bij het nemen van regie op de eigen ontwikkeling.

Werken aan werkgeverschap
Sinds enkele jaren werkt OOMT niet alleen via de werkenden aan eigen regie, maar ook via de lijn van werkgeverschap. Dat doen we op verschillende manieren: door kennis en ervaring van werkgevers over te dragen, met werkgevers en leidinggevenden aan de slag te zijn en met hen de teams te versterken. Dit jaar is vooral ingezet op het versterken van leiderschap, het stimuleren van de gewenste leercultuur en het werken aan strategisch personeelsbeleid.

Veilig en gezond werken belangrijke basis
Gezondheid werd door de coronacrisis een blijvend actueel thema. Je kunt nog zoveel willen als werkgever of medewerker, je moet wel fit en gezond zijn. Daarom heeft OOMT de Gezondheidscheck voor werkenden als standaardproduct opgenomen. Ook is via de bewustwordingscampagne Remmenreiniger en de OOMT on the Road-actie over gezonder werken en DieselMotorEmissie (DME) met succes veel aandacht gegenereerd voor het omgaan met gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft OOMT in 2022 een nieuw systeem voor de RI&E in gebruik genomen dat veel beter voldoet aan de wensen van de huidige tijd.

Leermeester cruciaal voor binden nieuw talent
De krapte op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk om nieuw talent beter aan onze branche te binden. Vergeleken met andere technische branches kent de mobiliteitsbranche een hoge instroom, maar helaas is ook de uitstroom hoog. Binnen vijf jaar verlaat een kwart van de instromers weer de branche. Als vervolg op het onderzoek ‘verminderen uitstroom jonge medewerkers’, dat OOMT in 2021 heeft laten uitvoeren is in 2022 gezocht naar de vraag ‘Met welke aanpak kan OOMT jonge werkenden beter laten landen in en binden aan de mobiliteitsbranche?’. Op basis van de gesprekken en eerste inzichten komt duidelijk naar voren dat het leerklimaat in onze branche meer prioriteit moet krijgen om zowel de jongeren te binden en behouden en de kwaliteit van deze jongeren te verbeteren. De leermeester speelt hierin een cruciale rol. Het rapport wordt in het tweede kwartaal van 2023 verwacht.

Belangrijk fundament
OOMT ondersteunt of ontwikkelt ook initiatieven die niet direct bijdragen aan de ambities en doelstellingen van OOMT, maar die wel belangrijk zijn voor de kwaliteit van de mensen die in de branche werken. Denk daarbij aan goede examinering en het kunnen bouwen op de waarde van een vakdiploma, het mogelijk maken van Regionale Praktijk Trainingen om te oefenen in vaardigheden die in de beroepspraktijk niet (vaak) voorkomen of het aanmoedigen van erkenning van het vakmanschap via EVC of speciale branchecertificaten.

Inspelen op actuele ontwikkelingen
Ook speelde OOMT in op impactvolle ontwikkelingen in de branche. In 2022 ging dat om het opzetten van een bewustwordingscampagne over de gevolgen van elektrificatie bij personenautobedrijven (uitrol in 2023) en het opstarten van certificering voor veilig werken aan elektrische voertuigen (vervolg in 2023).

OOMT biedt werkenden in de branche ondersteuning, zodat zij zelf richting kunnen geven aan hun ontwikkeling.

Werkende
“Na het coachingstraject zie ik dat ik door anders plannen en organiseren meer werk gedaan krijg en dat het minder energie kost“

Leidinggevende
“Ik was gewend om te sturen op cijfers, dacht daarmee grip te hebben op mijn organisatie. Door inzicht te krijgen in mijn eigen gedrag en de verschillende stijlen van leidinggeven, weet ik wat ik als leidinggevende te ontwikkelen heb”.

Ook in 2022 hielp OOMT werkenden bij hun eigen ontwikkeling door het stimuleren van eigen regie. Er werd ingezet op nog efficiëntere inrichting van de dienstverlening zodat meer werkenden bereikt konden worden. Daarnaast lag het accent nog meer op versterken van zelfleiderschap. Hierdoor vergrootte het leer-en ontwikkelpotentieel, werden loopbaanstappen gezet en werd gezonder werken een belangrijke ingang om duurzaam inzetbaar te blijven.

OOMT-coaching

Om de dienstverlening coaching efficiënter en effectiever te maken, is in 2022 een capaciteitsaanpassing doorgevoerd. Dit had een positief effect op de samenwerking binnen het team en daarmee op het behalen van de kwantitatieve doelstelling. Afgelopen jaar is er extra aandacht besteed aan acquisitie en relatiebeheer. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: coachingsverzoeken blijven binnen stromen, mede door het stevig uitbreiden van het eigen netwerk door het team coaches. Het team investeerde ook in doorontwikkeling van de dienstverlening zelf. Dit is goed terug te zien in de hoge en constante kwaliteit die werkenden in de branche ervaren.

Resultaten OOMT-coaching

In 2022 is een uitstekend resultaat behaald in het aantal coachingstrajecten (3.001 trajecten = 125% van de doelstelling). Maar ook de doelstelling om 20% van deze trajecten op afstand uit te voeren is ruimschoots gehaald (971 trajecten = 32%). Hybride coaching is een vorm van coaching die tijdens Corona is ontstaan en waar inmiddels blijvend gebruik van wordt gemaakt.

In het post-corona tijdperk boden opleidingsinstituten weer trainingen/opleidingen op locatie, wat een positieve invloed had op werkenden om aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling. Ook was er weer vraag naar groepsworkshops: men wilde weer aan de slag met de toekomst en het team.

Uit de impactmeting komt onomstotelijk naar voren dat coaching bij werkenden een positief effect heeft op het nemen van regie op hun eigen ontwikkeling. De kwaliteit van de dienstverlening wordt gewaardeerd met een 8,5.

De samenwerking tussen OOMT-coaches en de adviseurs werkgeverschap is verder uitgebouwd. De toegevoegde waarde van sámen optrekken bij het scherp krijgen van de vraag en behoeften van werkenden en bij de ontwikkeling van werkgeverschap, is tot volle bloei gekomen.

Gezonder werken

Het aanbod van een gezondheidscheck is gecontinueerd. Het aantal gebruikers van de gezondheidscheck neemt gestaag toe tot een kleine 200 werkenden in 2022. Ook bleek een aanvullend gesprek met een OOMT-coach van toegevoegde waarde om in beweging te komen op het thema gezonder werken. Na elke communicatie-interventie (webinar, mailing, nieuwsbrief) nam het aantal aanmeldingen voor de gezondheidscheck flink toe.

Inmiddels hebben wij voldoende kennis opgedaan om te weten welke hoofdthema’s bij werkenden een rol spelen op het gebied van gezondheid. Deze kennis gaat OOMT breder delen met de branche. Hierbij richten wij ons op het bevorderen van aantrekkelijk werkgeverschap, HR-vraagstukken en beter functioneren van teams. De insteek van de voorgenomen activiteiten is kortdurend en laagdrempelig. Het doel is om de dialoog over gezonder werken tussen werkgever en medewerkers en tussen medewerkers onderling te bevorderen.

Basisvaardigheden: Laaggeletterdheid en financiële gezondheid

Door de snelle en talrijke ontwikkelingen waar de branche mee te maken heeft, is het belangrijk dat werkenden goed mee kunnen komen, nu en in toekomst. In dat kader is er extra aandacht besteed aan laaggeletterdheid en financiële gezondheid. In 2022 heeft OOMT een onderzoek uitgevoerd rondom deze thema’s. Hieruit komt naar voren dat deze thema’s een negatieve invloed hebben op het nemen van eigen regie.

Financiële gezondheid

Door de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne, waaronder de gestegen energiekosten, zien we dat financiële problematiek toegenomen is. Daarom is in de tweede helft van 2022 de dienstverlening budgetcoaching gestart, in samenwerking met Nibud. Om ervoor te zorgen dat we de sector goed informeren over deze dienstverlening is een passende communicatiestrategie ontwikkeld. Begin 2023 wordt deze dienstverlening uitgerold.

Laaggeletterdheid

Lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zijn basisvaardigheden die allemaal onder de noemer laaggeletterdheid vallen. Uit onderzoekt blijkt dat 1 op de 6 mensen moeite heeft met deze – steeds belangrijker wordende – basisvaardigheden.
Afgelopen jaar is verkennend onderzoek uitgevoerd naar welke thema’s er specifiek leven in de branche op het gebied van laaggeletterdheid. Hieruit blijkt dat met name technische ontwikkelingen in de branche steeds meer vragen van werkenden, met name op het vlak van digitale vaardigheden. We hebben een strategie uitgestippeld hoe we werkenden het beste kunnen ondersteunen bij het vergroten van de basisvaardigheden. Naast de aandacht die er al is voor deze problematiek in de dienstverlening coaching wordt er een bewustwordingscampagne in samenwerking met Taalwerkt ingericht. Deze campagne wordt in het voorjaar van 2023 uitgerold.

Cijfers Regie op mijn toekomst 2022

Dienstverlening coaching

 • 3000 coachingstrajecten, waarvan 20% coaching op afstand en 25% voor het programma WaW
 • 674 loopbaancheques
 • 40 workshops ‘Klaar voor de toekomst’
 • 10 workshops ‘Feedback geven’

Gezonder werken

 • 189 deelnemers aan de Gezondheidscheck
OOMT ondersteunt werkgevers bij hun leiderschap, leercultuur en het werken aan strategisch personeelsbeleid.

Sinds 2019 richt OOMT zich niet meer alleen op de individuele medewerker, maar nadrukkelijk ook op werkgeverschap. Hierbij gaat het om de rol van werkgevers en leidinggevenden en de inrichting van de werkcontext (cultuur, beleid en faciliteiten). Goed werkgeverschap stimuleert de duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers en levert zo ook een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het bedrijf.

We werken op verschillende manieren aan goed werkgeverschap in de sector: door kennis en ervaring van werkgevers over te dragen, met werkgevers en leidinggevenden aan de slag te zijn en met hen de teams te versterken. Een traject kan starten met een Gastvrijheidscheck: een websitescan en een mystery guest geven informatie over de mate van gastvrijheid in de organisatie. Hierna kan het gesprek gevoerd worden over hoe de organisatie hierin kan groeien met elkaar.

In 2022 werkten we met het programma ‘Werken aan Werkgeverschap’ verder aan drie focuspunten.

 • 1. Versterken van leiderschap

  Van werkgevers en leidinggevenden wordt veel gevraagd als het gaat om duurzame inzetbaarheid: ze vormen de dagelijkse schakel tussen werk en medewerker en hebben hierin een voorbeeldrol.

  De adviseurs werkgeverschap gaan op bedrijfsniveau in gesprek over werkgeverschap. Zij houden werkgevers en leidinggevenden een spiegel voor over de impact van hun leiderschap op de organisatie en het team. In 2022 was bij 31% van de 581 adviestrajecten leiderschap het hoofdthema.

  De coaches van OOMT gaan met individueel leiderschap aan de slag. Ze doen dat door individuele coachingstrajecten en in-company en open workshops (‘Leidinggeven’ en ‘Het goede gesprek’). In 2022 richtte 13% van de 3.000 trajecten van de coaches zich op leiderschap.

 • 2. Stimuleren van de gewenste leercultuur

  Door de snelheid van veranderingen in de branche is een leerklimaat, waarbij medewerkers zich continu op verschillende manieren kunnen bijspijkeren, noodzakelijk voor het behouden van inzetbare medewerkers. Het programma Werken aan Werkgeverschap richt zich op het bieden van meer beleid en faciliteiten om leren van en met elkaar te laten plaatsvinden. Tijdens maatwerktrajecten in bedrijven wordt hierop ingezet. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een gesprekscyclus waarbij gesproken wordt over persoonlijke ontwikkeling. Of het introduceren van werkoverleggen waar successen worden gevierd en fouten worden geëvalueerd. Dit draagt bij aan een positief leerklimaat.

  Zowel de adviseurs werkgeverschap als de coaches werkten aan dit focuspunt. Van de adviestrajecten heeft 36% zich gericht op leercultuur, in de coachingstrajecten was dit 8%. De trajecten van de coaches richtten zich vooral op het ontwikkelen van medewerkers en hoe dit in de werkcontext vormgegeven kan worden. Ook was ‘samenwerken en communiceren’ een belangrijk thema. Het laatstgenoemde thema wordt in de vorm van een workshop samen met de adviseurs werkgeverschap uitgevoerd.

 • 3. Werken aan strategisch personeelsbeleid

  Doordat de waan van de dag vaak overheerst, wordt weinig tijd genomen om na te denken over het werkgeverschap (cultuur, beleid en facilitering), het personeelsbestand en de effecten hiervan. Reflecteren gaat bijvoorbeeld over de vragen ‘Waar sta ik nu?’, ‘Wat weten en kunnen mijn medewerkers nu?’, ‘Waar wil ik naar toe in de toekomst?’ en ‘Wat voor medewerkers heb ik dan nodig?’. Maar ook ‘Wat voor type werkgever ben ik?’ en ‘Hoe onderscheid ik me als werkgever ten opzichte van concurrenten?’.

  Bij dit focuspunt vormen de adviseurs werkgeverschap de spil. 32% van hun trajecten heeft zich op strategisch personeelsbeleid gericht. In 2022 hebben zij onder andere het programma Veerkracht in deze trajecten ingezet: een instrument voor grotere organisaties. Het programma kost relatief veel tijd voor een organisatie en het creëren van draagvlak voorafgaand aan een traject duurt daardoor lang. We hebben daardoor in 2022 drie trajecten gedaan en zijn in gesprek zijn met verschillende bedrijven om in 2023 aan de slag te aan.

  In de impactmeting hebben we gezien dat de score van deelnemers op alle drie de focuspunten relatief laag is aan het begin van trajecten. Vervolgens worden er grote stappen gezet in de trajecten, bijvoorbeeld bij de adviseurs werkgeverschap:

  • 85% zet stappen op het gebied van leercultuur
  • 84% op het gebied van strategisch personeelsbeleid
  • 90% op het gebied van leiderschap

  Deelnemers aan de adviestrajecten scoren vervolgens hoger op cultuur, beleid en facilitering om eigen regie mogelijk te maken dan bedrijven die nog geen activiteiten met OOMT hebben gedaan.

Samenwerking: Werken aan Werkgeverschap

OOMT richt zich met haar dienstverlening op bewustwording en eerste activatie rond duurzame inzetbaarheid. Waar gewenst en nodig verwijzen we door naar partijen die andere soorten dienstverlening bieden. Met BOVAG en Innovam stemmen we het aanbod af onder de noemer ‘Werken aan werkgeverschap’.

In deze samenwerking zijn in 2022 interne stappen gezet. Er zijn nieuwe medewerkers namens BOVAG en Innovam in het programmateam gekomen en er is vanuit OOMT structureel een communicatiemedewerker aan de samenwerking verbonden. Daarnaast is er een nieuwe programmacoördinator gestart die met het programmateam en de stuurgroep aan de slag is gegaan met plannen voor 2023. Daarin is besloten dat we inzetten op de interne samenwerking om het aanbod van de drie partijen uit te kunnen dragen in de sector. We starten in 2023 met een landelijke bijeenkomst voor de buitendiensten en stimuleren en faciliteren vervolgens regionale samenwerking.

Cijfers Werken aan werkgeverschap 2022

Resultaten

Adviseurs werkgeverschap

 • 870 bedrijven gesproken
 • Bij 581 van deze bedrijven een diagnose (67%)
 • Bij 226 van deze bedrijven een lang traject (39%)

Coaching op leiderschap en leerklimaat

 • 651 trajecten met individuele leidinggevenden

Traject Veerkracht

 • 134 individuele veerkrachtsmetingen en gesprekken

Gastvrijheidscheck

 • 100 checks binnen auto- en truckbedrijven

Doelstellingen

Adviseurs werkgeverschap

 • 1.026 bedrijven gesproken
 • Bij 613 van deze bedrijven een adviestraject (60%)
 • Bij 399 van deze bedrijven een lang traject (65%)

Traject Veerkracht

 • 700 individuele veerkrachtsmetingen en gesprekken

Gastvrijheidscheck

 • 100 checks

De missie van OOMT is om de juiste match tussen werk en werkende, nu en in de toekomst te stimuleren en te faciliteren. We zetten in op duurzaam inzetbare medewerkers, die vitaal, vakbekwaam en betrokken zijn en blijven. Zo creëer je een plezierige loopbaan in de branche en ontstaan goede teams met een positieve sfeer. En dat zorgt voor een aantrekkelijke sector om in te werken met minder verzuim en minder ongewenst verloop. OOMT werkt hiervoor langs 4 programmalijnen, namelijk:

2022 begon met een economische wind in de rug. Consumenten gaven meer uit en de beperkende coronamaatregelen verdwenen langzaam maar zeker. Er bestonden op dat moment wel grote zorgen: er ontstond krapte op de arbeidsmarkt, we zagen een beginnende inflatie en er waren leveringsproblemen waardoor verkoop soms onder druk stond. In februari veranderde de werkelijkheid door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ondanks de grote economische en maatschappelijke gevolgen van deze oorlog is het beeld van een krappe arbeidsmarkt blijven bestaan. Dit betekende voor onze sector dat een toenemend aantal bedrijven te kampen had met langdurig openstaande vacatures, waardoor veel werkenden geconfronteerd werden met oplopende werkdruk.

OOMT dienstverlening heeft impact
Corona heeft werkgevers en medewerkers doen inzien hoe belangrijk het is om wendbaar en flexibel te zijn. OOMT heeft daar in het afgelopen jaar op veel manieren op ingespeeld. En met succes. Dat blijkt uit impactmetingen die OOMT ook dit jaar heeft ingezet. Door deze metingen zien we welke impact acties zoals coaching of ondersteuning door adviseurs werkgeverschap hebben op medewerkers en werkgevers. Zo kan OOMT haar dienstverlening en producten beter afstemmen op doelgroepen en doelstellingen

Werken aan eigen regie
Ook in 2022 zette OOMT in op het stimuleren van eigen regie. We boden werkenden in de mobiliteitsbranche nog meer ondersteuning, zodat zij zelf richting konden geven aan hun eigen ontwikkeling. Daarbij kwamen ook actuele thema’s als elektrificering en digitalisering van het vak aan bod. De inhoud van de dienstverlening coaching scoorde hoog, met een gemiddelde waardering van 8,5. Ook blijkt uit de impactmeting eigen regie dat 89% van de coachingstrajecten een positief effect heeft gehad bij het nemen van regie op de eigen ontwikkeling.

Werken aan werkgeverschap
Sinds enkele jaren werkt OOMT niet alleen via de werkenden aan eigen regie, maar ook via de lijn van werkgeverschap. Dat doen we op verschillende manieren: door kennis en ervaring van werkgevers over te dragen, met werkgevers en leidinggevenden aan de slag te zijn en met hen de teams te versterken. Dit jaar is vooral ingezet op het versterken van leiderschap, het stimuleren van de gewenste leercultuur en het werken aan strategisch personeelsbeleid.

Veilig en gezond werken belangrijke basis
Gezondheid werd door de coronacrisis een blijvend actueel thema. Je kunt nog zoveel willen als werkgever of medewerker, je moet wel fit en gezond zijn. Daarom heeft OOMT de Gezondheidscheck voor werkenden als standaardproduct opgenomen. Ook is via de bewustwordingscampagne Remmenreiniger en de OOMT on the Road-actie over gezonder werken en DieselMotorEmissie (DME) met succes veel aandacht gegenereerd voor het omgaan met gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft OOMT in 2022 een nieuw systeem voor de RI&E in gebruik genomen dat veel beter voldoet aan de wensen van de huidige tijd.

Leermeester cruciaal voor binden nieuw talent
De krapte op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk om nieuw talent beter aan onze branche te binden. Vergeleken met andere technische branches kent de mobiliteitsbranche een hoge instroom, maar helaas is ook de uitstroom hoog. Binnen vijf jaar verlaat een kwart van de instromers weer de branche. Als vervolg op het onderzoek ‘verminderen uitstroom jonge medewerkers’, dat OOMT in 2021 heeft laten uitvoeren is in 2022 gezocht naar de vraag ‘Met welke aanpak kan OOMT jonge werkenden beter laten landen in en binden aan de mobiliteitsbranche?’. Op basis van de gesprekken en eerste inzichten komt duidelijk naar voren dat het leerklimaat in onze branche meer prioriteit moet krijgen om zowel de jongeren te binden en behouden en de kwaliteit van deze jongeren te verbeteren. De leermeester speelt hierin een cruciale rol. Het rapport wordt in het tweede kwartaal van 2023 verwacht.

Belangrijk fundament
OOMT ondersteunt of ontwikkelt ook initiatieven die niet direct bijdragen aan de ambities en doelstellingen van OOMT, maar die wel belangrijk zijn voor de kwaliteit van de mensen die in de branche werken. Denk daarbij aan goede examinering en het kunnen bouwen op de waarde van een vakdiploma, het mogelijk maken van Regionale Praktijk Trainingen om te oefenen in vaardigheden die in de beroepspraktijk niet (vaak) voorkomen of het aanmoedigen van erkenning van het vakmanschap via EVC of speciale branchecertificaten.

Inspelen op actuele ontwikkelingen
Ook speelde OOMT in op impactvolle ontwikkelingen in de branche. In 2022 ging dat om het opzetten van een bewustwordingscampagne over de gevolgen van elektrificatie bij personenautobedrijven (uitrol in 2023) en het opstarten van certificering voor veilig werken aan elektrische voertuigen (vervolg in 2023).

Om de branche toekomstbestendig te houden, zet OOMT in op instroom en duurzame inzetbaarheid van nieuw talent.

Het onderzoek “Binden jong talent aan de mobiliteitsbranche” geeft aan dat leren op de werkvloer van essentieel belang is.

Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van nieuw personeel en ervaren de krapte op de arbeidsmarkt die verder is toegenomen. De krapte wordt vooral veroorzaakt door de hoge uitstroom van jonge medewerkers (tot 30 jaar). Er is een groot tekort aan technisch geschoolde medewerkers en daarmee ontstaat veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Het behouden van jonge medewerkers is voor veel werkgevers dan ook een uitdaging. Om de branche toekomstbestendig te houden, is nieuw talent van essentieel belang. Met het programma Nieuw Talent heeft OOMT zich ook in 2022 gericht op instroom en duurzame inzetbaarheid van nieuw talent. Waarbij er zowel gekeken is naar de werkgever als naar de nieuwe instromers.

De mobiliteitsbranche als aantrekkelijke keuze

Realistische beeldvorming voor nieuwe instromers

In het afgelopen jaar is door gesprekken met jongeren, het onderwijs en het bedrijfsleven naar voren gekomen dat jongeren en hun ouders te weinig weten over onze branche. Ook zien we dat de beeldvorming van het beroep en toekomstperspectief niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid. Op basis van deze inzichten zijn er instrumenten ontwikkeld (leskisten en flyers, uitrol 2023) die jongeren meer inzicht geven in een toekomst in de mobiliteitsbranche.

Passion for Power

Om jongeren te interesseren voor een opleiding en toekomst in de mobiliteitsbranche is er de website Passion for Power. Omdat jongeren niet vanzelf op deze website komen is er in 2022 gewerkt aan een uitgekiende social media campagne via onder meer Tiktok, Instragram en Facebook. Dit heeft niet alleen meer bezoeken aan de website opgeleverd, maar ook meer zichtbaarheid en betrokkenheid op deze sociale media.

Resultaten Passion for power

 • 8.900 unieke bezoekers in 2022 op de website (2021: 5.100 )
 • Doorkliks naar de website doelstelling 2022: 9.500 | gerealiseerd 2022: 13.680.
  Doelstelling per kanaal:
  • Facebook : doelstelling 2022: 2.800 | gerealiseerd 2022: 5.842 (2021: 1.753)
  • Instagram : doelstelling 2022: 3.800 | gerealiseerd 2022: 1.110 (2021: 2.399)
  • TikTok : doelstelling 2022: 2.900 | gerealiseerd 2022: 6.728 (2021: nog niet op deze wijze actief)
 • Volgers op de Passion for Power account van:
  • Facebook : focus ligt niet op volgers
  • Instagram : doelstelling 2022: 702 | gerealiseerd 2022: 837 (2021: 351)
  • TikTok : 347 (2021: nog geen volgers)

Passion For Power ouderonderzoek

Om te achterhalen wat speelt bij ouders van leerlingen op het VMBO, op welke manier zij betrokken zijn met de studiekeuze van hun kind en wat zij vinden van Passion For Power is er een onderzoek opgezet.

Resultaten

 • In totaal hebben we 30 ouders telefonisch gesproken met kinderen in verschillende jaren van het VMBO (1e jaars t/m 4e jaars).
 • De rol van de ouders
  • De meeste ouders zijn erg betrokken bij de studiekeuze van hun kind.
  • Er wordt thuis over gepraat. Ouders gaan mee naar open dagen en/of beurzen.
  • Veel van de ouders gaan samen met hun kind achter de computer zitten om opleidingen en informatie op te zoeken.
  • De school speelt een grote rol bij het begeleiden van de studiekeuze.
  • Leerlingen al vanaf 1e of 2e jaar van het VMBO bezig met beroepsoriëntatie.
 • Ouders en leerlingen lopen aan tegen
  • Door de bomen het bos niet zien op gebied van informatie op internet.
  • Onvolledige informatie tijdens open dagen.
  • Informatie die scholen delen over de mobiliteitsbranche komt in sommige gevallen niet overeen met de werkelijkheid.

VMBO On Stage

VMBO On Stage faciliteert een duurzaam, persoonlijk en lokaal (beroeps)netwerk voor jongeren (12-17 jaar) van het vmbo . Met het initiatief VMBO On Stage worden jaarlijks 4.500 ondernemers uit allerlei sectoren en 18.000 jongeren van allerlei leerwegen bereikt. 87% van de jongeren zegt door VMBO On Stage een beter beeld van een bepaald beroep te hebben gekregen. 97% van de begeleidende leraren zegt dat VMBO On Stage van toegevoegde waarde is bij het keuzeproces van leerlingen. In 2022 was VMBO On Stage actief in 18 gemeenten.

Sterk Techniekonderwijs (STO)

In 2019 is OOMT een samenwerking aangegaan met 11 regio’s Sterk Techniekonderwijs (STO) voor een periode van drie jaar (2021 t/m 2023). Door de cofinanciering zijn scholen in staat hun studenten een breder beeld van techniek te geven. De scholen investeren in nieuwe technieklokalen, nieuw lesmateriaal, gastcolleges en extra materiaal zoals gereedschappen. OOMT krijgt via STO meer inzicht in vraagstukken die spelen binnen het onderwijs.

Resultaten

Toegezegde cofinanciering Uitgekeerde cofinanciering Deelnemende regio’s Subsidieaanvraag ingediend Factuur op basis van aanvraag ingediend
  2021 t/m 2023 totaal beschikbaar € 235.000,- verdeeld over 3 jaar
2021 € 78.333,33 € 57.300,29 11 8 6
2022 € 88.849,86 € 92.001,54 10 9 9
2023 € 85.698,17 Q1 2024 bekend 8 4 2
Note: Regio’s die het gehele bedrag al hebben ontvangen nemen het opvolgende jaar niet meer deel aan de Co-financiering

Binden en boeien van jongeren

Realistische beeldvorming voor jonge medewerkers

Om BBL-studenten te ondersteunen bij twijfel of onzekerheden in hun werk en er zo voor te zorgen dat zij minder snel uit de branche vertrekken is er in 2022 een speciale landingspagina “Vooruitkijkers” ontwikkeld. Hier vinden studenten onderwerpen die hen bezighouden en waar ze vragen over hebben. Bijvoorbeeld ‘ik vind het lastig om iets met mijn leermeester te bespreken’ of ‘ik mag alleen simpele taken uitvoeren’. De website helpt studenten met informatie, tips en indien wenselijk ook coaching. Deze website zal in 2023 communicatief verder worden uitgerold.

TruckAcademy

De TruckAcademy is bedoeld om de aansluiting tussen school en praktijk te verbeteren. In 2022 waren er negen zelfstandige truckacademy’s op verschillende plekken in Nederland, die worden gemonitord aan de hand van een in 2021 speciaal ontwikkeld dashboard. OOMT, BOVAG en de deelnemers van de TruckAcademy (ROC’s, truckdealers en truckimporteurs) konden via dit dashboard op afstand (het behalen van) doelstellingen monitoren.

Generatiemanagement

Generatiemanagement is een hot topic in de branche. Bedrijven ervaren dagelijks het effect van de verschillende generaties op de werkvloer.

 • De workshop Generatiehelden is 6x georganiseerd (doel: 30 in 2022). De drukte op de werkvloer en personeelstekort waren voor werkgevers belangrijke redenen om niet voor een workshop te kiezen.
 • De Samen-Beter-Meter had een rustige start maar had uiteindelijk een realisatie van 87% (39 van de 45 trajecten). De online setting met daarbij de snelle terugkoppeling en individuele benadering zorgt ervoor dat het instrument ondanks de werkdrukte past in de huidige tijd.

Kickstart

In de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2020-2022 hebben de cao-partijen afgesproken om vier gratis trainingsdagen ter beschikking te stellen aan nieuwe (1e jaars) BBL-studenten voor alle niveaus en voor alle sectoren. Dit initiatief werd genomen om bedrijven aan te moedigen, ondanks de coronacrisis, tóch nieuwe leerwerkplekken te creëren en op deze manier studenten voor onze branche te behouden.

Dit project ‘Kickstart’ liep van april 2021 tot 22 juli 2022. Zowel studenten, bedrijven als het onderwijs zijn erg positief over deze actie. Dit komt onder meer naar voren uit de drie evaluatiemomenten (juni 2021, november 2021, mei 2022) die hebben plaatsgevonden onder de begeleiders en studenten.

In de periode 1 april 2021 - 1 juli 2022 hebben 1123 unieke studenten zich voor een Kickstart aangemeld. Samen hebben zij zich ingeschreven voor 2.148 trainingsdagen. Op basis van metingen kan geconcludeerd worden dat de Kickstartactie heeft voorzien in een behoefte van de leerbedrijven en de studenten zelf.

Enkele belangrijke resultaten

 • Door de Kickstartactie zijn studenten beter inzetbaar op de werkvloer, ze pakken zaken makkelijker op en vragen sneller of ze een klus mogen doen.
 • Een grote meerderheid van de studenten, 77%, geeft aan nieuwe dingen te hebben geleerd die toegepast kunnen worden in de praktijk.
 • Twee derde geeft aan het werk beter te kunnen doen door de Kickstartactie.
 • De helft van de studenten geeft aan door school (55%) te zijn gestimuleerd om mee te doen en twee derde door de werkgever (68%).

Uitstroom verkleinen

In 2021 heeft adviesbureau Youngworks namens OOMT een verkennend onderzoek ‘Verminderen uitstoom jonge medewerkers’ gedaan. Op basis van deze uitkomsten is er een vervolgonderzoek gestart om te kijken naar het handelingsperspectief. Wat kunnen werkgevers en medewerkers doen om uitstroom te verminderen? In de periode van augustus - december 2022 is gesproken met jonge medewerkers (waaronder BBL’ers), leermeesters/ begeleiders en werkgevers en onderwijsprofessionals uit de fiets- en autobranche. De eerste resultaten op basis van de gesprekken geven aan dat de belangrijkste uitdaging zit in het creëren van een gezond leerklimaat. Naar verwachting zal het eindrapport in Q2 van 2023 worden gepubliceerd.

Zij-instroom

Naast instroom vanuit het onderwijs naar de mobiliteitsbranche kunnen medewerkers ook vanuit andere branches de sector instromen. Wanneer er een vraag komt vanuit een werkgever of medewerkers zal er per situatie/individu worden gekeken wat OOMT hierin kan betekenen.

OOMT heeft veel aandacht gevraagd (en gekregen) voor arbozaken en de ingebruikname van een nieuw RI&E systeem.

2022 was een intensief jaar op het gebied van veilig en gezond werken. Via diverse communicatiecampagnes is in de branche veel aandacht gevraagd (en gekregen) voor arbozaken. De ingebruikname van een nieuw RI&E systeem heeft binnen een jaar geleid tot 1.100 gebruikers in het systeem. Dat heeft merkbaar geleid tot extra contacten op de Servicedesk. De workshops die over dit onderwerp zijn georganiseerd lopen zeer goed. Tegelijk is hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe arbocatalogus, die in 2023 zal worden gelanceerd.

RI&E

Per 1 april 2022 heeft OOMT een nieuw systeem voor de RI&E in gebruik genomen. Het vorige systeem deed ruim 10 jaar dienst en voldeed niet meer aan de eisen van de huidige gebruikers. Voor de ingebruikname van het nieuwe systeem zijn ook de acht vragenlijsten voor de verschillende deelbranches gereviseerd.

Gebruikers zijn erg tevreden over het nieuwe systeem. Eind 2022 maakten al zo’n 1.100 bedrijven (sommige met meerdere vestigingen) gebruik van het nieuwe systeem. Dat is meer dan verwacht; de doelstelling was 1.000. De ingebruikname van het nieuwe systeem heeft de aandacht voor de RI&E duidelijk vergroot. Zeker ten tijde van de overstap kwamen er veel vragen over de RI&E binnen bij de Servicedesk. Ook is de RI&E het best bekeken onderwerp op de OOMT-website. Om gebruikers verder te ondersteunen bij het invullen van hun RI&E zijn twee nieuwe workshops ontwikkeld: RI&E in een halve dag en RI&E voor grotere bedrijven. We hebben 7 workshops RI&E in een halve dag gegeven met in totaal ruim 70 deelnemers; dat overtrof de verwachtingen. Omdat de workshop RI&E voor grotere bedrijven specifiek bedoeld is voor bedrijven met meerdere vestigingen, ondersteunen we hiermee met relatief lage deelnemers aantallen een groot deel van onze branche: de 29 deelnemers vertegenwoordigden ruim 220 vestigingen waar ruim 8.500 medewerkers werken.

Doorontwikkeling Arbocatalogus

In 2022 is hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe arbocatalogus. Doelstelling is dat dit nieuwe systeem gebruikers beter gaat ondersteunen bij het verbeteren van de situatie in hun bedrijf. Daarvoor wordt tegelijk gewerkt aan drie punten:

 • De inhoud van de catalogus wordt gereviseerd
 • Er wordt ondersteuningsmateriaal ontwikkeld
 • Het systeem wordt gebruiksvriendelijker en compacter.

De nieuwe arbocatalogus zal in 2023 beschikbaar komen voor de branche.

Aandacht voor gevaarlijke stoffen en Dieselmotorenemissie (DME)

 • In 2022 heeft OOMT een nieuwe DME-meting uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de aandacht voor DME in de afgelopen jaren duidelijk effect heeft gehad op een groot deel van de bedrijven. Zo’n 85% van de bedrijven in het onderzoek past de juiste maatregelen toe en dat leidt tot (hele) lage concentraties DME in het bedrijf. Tegelijk is daarmee 15% een te groot aandeel van bedrijven die de blootstelling aan DME nog niet op orde hebben. Om deze bedrijven te ondersteunen, heeft OOMT het pakket ‘Zeg nee tegen DME’ opgezet. Dit is specifiek gericht op gedragsverandering en het verbeteren van het gebruik van de afzuigslang. Het daadwerkelijk inzetten van dit pakket bij bedrijven is een uitdaging. Bedrijven die weten dat ze DME niet op orde hebben, melden zich niet aan. Bedrijven die zich niet bewust zijn dat ze DME niet op orde hebben, denken dat het pakket niet voor hen van toepassing is. Om hier meer aandacht voor te krijgen heeft OOMT eind 2022 de campagne OOMT on the Road gestart (zie communicatie).
 • Het voldoen aan de wettelijke eisen voor gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid blijkt niet eenvoudig voor bedrijven. Er is specialistische kennis nodig, die niet binnen bedrijven aanwezig is. Op beide dossiers is OOMT in gesprek met de NL Arbeidsinspectie om een werkwijze op te stellen die recht doet aan een goede risicobeheersing en tegelijk past bij de situatie en kennis in de branche. Dat blijken taaie dossiers te zijn, die een lange doorlooptijd vragen. Om toch beweging in de branche te creëren, is OOMT de campagne ‘Check je Remmenreiniger’ gestart (zie communicatie).

Communicatie

Voor veilig en gezond werken zijn in 2022 drie specifieke campagnes ontwikkeld:

 • Week van de RI&E: hierin is uitgebreid aandacht besteed aan nut en noodzaak van de RI&E. Het nieuwe RI&E-systeem stond hierin centraal. Daarnaast zijn de ondersteunende trainingen gelanceerd.
 • Check je Remmenreiniger: samen met de banden/wielen- en schade/carrosseriebranche is OOMT deze campagne gestart. Doel is om bedrijven bewust te maken van het gevaar van het werken met remmenreiniger en de verplichting om kankerverwekkende producten te vervangen. Via een eenvoudige check kunnen bedrijven controleren of hun remmenreiniger wel/geen (kankerverwekkende) CMR-componenten bevat. Deze campagne treft enorm doel. De checklist is tussen oktober 2022 en januari 2023 zo’n 4.350 keer ingevuld.
 • OOMT on the Road: in november en december zijn ruim 1.700 auto- en truckbedrijven bezocht. Daarbij is op een laagdrempelige manier aandacht gevraagd voor DME, de Gezondheidscheck en de RI&E. 97,5% van de bezochte bedrijven waardeerde het bezoek positief. De campagne heeft een duidelijk zichtbare piek opgeleverd in het aantal nieuwe aanmeldingen op de RI&E. Het heeft evenwel geen aanmeldingen opgeleverd voor het ondersteuningspakket ‘Zeg nee tegen DME’.

Samenwerking met netwerkpartners

De samenwerking met de banden/wielen- en schade/carrosseriebranche is afgelopen jaar verder verstevigd. Een aantal activiteiten (waaronder de campagne ‘Check je Remmenreiniger’ en het opstellen van machineveiligheidschecks) worden gezamenlijk uitgevoerd. Daarmee wordt geprofiteerd van elkaars kennis en netwerk. Tevens is het efficiënter om thema’s die op meerdere tafels tegelijk op eenzelfde manier spelen gezamenlijk op te pakken. Aandachtspunt is dat er bij gezamenlijke activiteiten meer aandacht moet zijn voor onderlinge afstemming.

Coronaprotocol

Samen met aanpalende branches heeft de mobiliteitsbranche in 2020 een coronaprotocol opgesteld. Met het steeds verder aflopen van de coronacrisis is het protocol begin van 2022 voor het laatst aangepast. Er gelden geen algemene beperkingen meer.

Cijfers veilig en gezond werken 2022

Trainingen

OOMT heeft in 2022 meerdere trainingen aan op gebied van veilig en gezond werken georganiseerd:

 • Preventiemedewerker Basis: 5 trainingen; 46 deelnemers (doelstelling: 4 trainingen met totaal 40 deelnemers)
 • Preventiemedewerker Gevorderd: 1 training; 4 deelnemers (doelstelling: 2 trainingen met totaal 20 deelnemers)
 • De Veilige Werkplaats: deze training wordt georganiseerd op aanvraag. In 2022 was er wel interesse, maar is het om praktische redenen niet tot uitvoering gekomen. (doelstelling: op aanvraag)
 • RI&E in een halve dag: 7 trainingen; 73 deelnemers (doelstelling: 4 trainingen met totaal 40 deelnemers)
 • RI&E voor grotere bedrijven: 6 trainingen; 29 deelnemers die in totaal ruim 220 vestigingen en 8.500 medewerkers vertegenwoordigen (doelstelling: 2 trainingen met totaal 20 deelnemers)
 • Online trainingen Veilig en Gezond Werken en Lichamelijk Belasting: 44 deelnemers (doelstelling: geen target)

Belangrijk fundament

OOMT ondersteunt of ontwikkelt ook initiatieven die niet direct bijdragen aan de ambities en doelstellingen van OOMT, maar die wel belangrijk zijn voor de kwaliteit van de mensen die in de branche werken. Denk daarbij aan goede examinering en het kunnen bouwen op de waarde van een vakdiploma, het mogelijk maken van Regionale Praktijk Trainingen om te oefenen in vaardigheden die in de beroepspraktijk niet (vaak) voorkomen of het aanmoedigen van erkenning van het vakmanschap via EVC of speciale branchecertificaten. In 2022 heeft OOMT onderstaande producten en diensten ondersteund.

 • Regionale Praktijk Trainingen (RPT)

  Goede BBL-studenten zijn onze vakmensen van de toekomst en een waardevolle aanwinst in het bedrijf. BBL-studenten leren het vak in de praktijk, bij de werkgever. Bij erkende leerbedrijven kan het voorkomen dat studenten niet of onvoldoende kunnen werken aan onderwerpen die wel nodig zijn voor het examen en later in hun werk. Daarnaast zijn studenten gebaad bij het opdoen van extra praktijk ervaring om zo met vertrouwen het examen in te gaan. Om de kwaliteit van de studenten te waarborgen, de slagen te bevorderen en te behouden in de mobiliteitsbranche stimuleert OOMT Regionale Praktijk Trainingen (RPT).

  In 2022 zijn er 4.413 RPT-cursisten (2021: 2.620 RPT-cursisten | 2020: 2.225 RPT-cursisten) geweest. 80% van de deelnemers aan een RPT-dag die de evaluatie ingevuld hebben ervaart RPT als een middel om te oefenen in vaardigheden die in de beroepspraktijk niet (vaak) voorkomen. De RPT-dagen zijn in 2022 ook ingezet in trajecten waarbij zij-instromers worden opgeleid tot autotechnicus of fietstechnicus.

 • Leermeestertraining

  De rol van de leermeester bij BBL-studenten is groot. Een goede begeleiding en ondersteuning vanuit de leermeester draagt bij aan het behouden van jonge medewerkers in de mobiliteitsbranche. De sector overstijgende wettelijke erkenning van leerbedrijven (en leermeesters) ligt bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB heeft voor leermeesters diverse trainingen, workshops en webinars beschikbaar. Deze zijn alleen niet branche specifiek. Het deskundig begeleiden van BBL-studenten binnen de werkplaats vraagt meer dan alleen vakinhoudelijke kennis van de leermeester. Er zijn hier vaardigheden voor nodig die bij de leermeester mogelijk nog niet ontwikkeld zijn. Om aan te sluiten op deze behoeftes vanuit de mobiliteitsbranche stimuleert OOMT leermeestertrainingen. In 2022 heeft zich dat vertaald naar 227 deelnemers (2021: 209 deelnemers | 2020: 308 deelnemers).

 • Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem)

  Stichting Examens Mobiliteitsbranche (Stem) is hét platform waar scholen en bedrijfsleven samen werken aan ontwikkeling, vaststelling, onderhoud, beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten. Stem levert examens voor de mbo-opleidingen in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbranche en Carrosserie. De examenproducten sluiten aan op de kwalificatiedossiers, voldoen aan de eisen van de Inspectie en de OCW-criteria voor de certificering van ingekochte examens. Borging van de kwaliteit van het toekomstige personeel in de mobiliteitsbranche is belangrijk. En daarmee een goede, realistische meetlat voor de examinering. OOMT vertrouwt hierbij op Stem en ondersteunt deze stichting dan ook.

  Door de nieuwe kwalificatiedossiers heeft Stem in 2022 hoofdzakelijk gewerkt aan de ontwikkeling van de examens en minder gedaan aan onderhoud ten opzichte van afgelopen jaren. Door diverse fusies in het onderwijs is er een afname in scholen die gebruik maken van de exameninstrumenten. Daarnaast zijn er enkele scholen die ervoor kiezen om zelf examens te ontwikkelen. Vooruitkijkend verwacht Stem minder examens. Het oude kwalificatiedossiers bestond uit 14 examens, het nieuwe kwalificatiedossier uit 3.

 • Mbo-praktijkexamens

  Werkgevers en medewerkers moeten kunnen bouwen op de waarde van een vakdiploma. Door de Proeven van Bekwaamheid (MBO-praktijkexamen) centraal te laten afnemen door IBKI, wordt een uniforme en gecontroleerde wijze van examineren gewaarborgd. Om de ROC’s te stimuleren gebruik te maken van deze centrale examinering biedt OOMT de ROC’s een financiële stimulering voor iedere student die slaagt voor zijn mbo-praktijkexamen.

  In 2022 namen scholen een afwachtende houding aan met betrekking tot examineren. Voor de nieuwe kwalificatiedossiers waren namelijk nog niet alle examens gereed. In november was een deel van de examens van het nieuwe kwalificatiedossier beschikbaar, waarbij een beperkt aantal scholen gekozen heeft om ze alsnog te examineren. Een merendeel wil toch meer inzicht in het nieuwe examen en kiest er daarom voor om studenten pas in 2023 voor het examen op te laten gaan. Het aantal afgenomen examens ligt hierdoor in 2022 lager dan in 2021.

  • In 2022 waren er 13.769 deelnemers, hiervan zijn 9.305 deelnemers geslaagd.
  • Het gemiddelde slagingspercentage is 68%
   Personenauto’s 64% | Bedrijfsauto’s 72% | Tweewielers 86%.
  • Het gemiddelde slagingspercentage wordt beïnvloed door
   Niveau 3 slagingspercentage 45% (Eerste Autotechnicus: Diagnose stellen aan personenauto’s)
   Niveau 4 slagingspercentage 51% (Technisch Specialist: Diagnose stellen aan personenauto’s mechanisch)

  Het slagingspercentage ligt hier laag omdat studenten mogelijk onvoldoende werkzaamheden in de praktijk uitvoeren om hier de vaardigheid in te krijgen die nodig is op het examen.

 • Erkenning van verworven competenties (EVC)

  Niet alle vakmensen leren even eenvoudig in de schoolbanken. Bovendien hebben veel mensen hun vak in de praktijk geleerd, binnen het bedrijf. Zij hebben wel de kennis, maar dat kunnen ze niet aantonen met een diploma. Het ervaringscertificaat (EVC) waardeert wat je in de praktijk hebt geleerd.
  OOMT draagt bij in de kosten van het ervaringscertificaat om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de branche te stimuleren. In 2022 zijn er 34 EVC trajecten verzilverd.

 • Certificaat Branchespecialist Tweewielers

  Veel technici in de tweewielerbranche hebben geen relevante beroepsopleiding gevolgd en beschikken dus niet over een erkenning van hun vakmanschap. De schoolopleidingen en het Ervaringscertificaat (EVC) bieden onvoldoende aansluiting. Daarom zijn de examens Branchemedewerker Basis en -Specialist ontwikkeld gericht op Fiets- en Scootertechniek. Hierdoor kunnen zowel ervaren als startende fiets- en scootertechnici hun vakmanschap aantonen en hun duurzame inzetbaarheid versterken. Het certificaat Branchemedewerker Basis Fietstechniek wordt ook ingezet om zij-instromers een startkwalificatie te geven in de branche. In 2022 hebben 65 mensen (2021: 84 mensen | 2020: 79 mensen) examen gedaan.

 • Kleine branches

  OOMT ondersteunt de takel- en bergingsbranche met het examen Zware berging. Deze is verplicht gesteld door Rijkswaterstaat voor bergingsbedrijven die langs de rijkswegen werken. In 2022 hebben 54 mensen examen gedaan (doelstelling 2022: 87 | 2021: 56 | 2020: 49 deelnemers).

Een aantal activiteiten van OOMT ondersteunt alle programma’s, zoals communicatie en onderzoek. Maar ook de Servicedesk en het CRM vallen onder de programma-overstijgende activiteiten.

 • Communicatie

  Communicatie zorgt ervoor dat OOMT werkenden in de branche op de juiste manier bereikt en dat OOMT hen activeert om stappen te zetten in hun ontwikkeling (en daarmee hun duurzame inzetbaarheid). Het is belangrijk dat werkenden de informatie kunnen vinden die ze zoeken en dat ze aangesproken worden op onderwerpen die ze interessant vinden en waar ze behoefte aan hebben.

  Dit betekent dat OOMT is doorgegaan op de ingeslagen route van meer vraaggerichte communicatie via website, nieuwsbrieven, social media, booster(platform), events en webinars. Het is ook belangrijk dat mensen zich herkennen in de communicatie: diversiteit (in gender, achtergrond, sector, beroep) heeft daarom in 2022 meer aandacht gekregen. We zijn in 2022 nog scherper gaan sturen op data die komen uit social media, nieuwsbrieven en online events als webinars. We hebben geëxperimenteerd met vorm en inhoud om erachter te komen hoe we onze (sub)doelgroepen nog beter konden bereiken. Dit heeft onder andere geleid tot een levendig YouTube kanaal.

  Nieuwsbrief OOMT

  De maandelijkse nieuwsbrieven werden over het algemeen zeer goed gelezen met ‘opens’ tussen 35 en 48%: de benchmark hiervoor is 25%. De nieuwsbrief heeft op dit moment 6408 abonnees (eind 2020 waren dat er 5.840).

  Website

  In 2022 zijn we gestart met het versturen van 2 verschillende nieuwsbrieven: één voor medewerkers en één voor leidinggevenden. Op die manier kunnen we beide doelgroepen op maat voorzien van relevante informatie. Daarnaast hebben we uitgebreid getest met dag en tijdstip van verzenden en hebben we de database op een aantal punten verrijkt. De maandelijkse nieuwsbrieven van zowel werkgevers als medewerkers werden over het algemeen zeer goed gelezen met gemiddelde ‘opens’ van gemiddeld 40 %: de benchmark hiervoor is 25%. De nieuwsbrief heeft op dit moment 7.346 abonnees, waarvan 1.964 werkgevers/leidinggevenden en 5.382 medewerkers. Dat is een stijging van meer dan 15% ten aanzien van het vorig jaar: eind 2021 hadden 6.408 abonnees.

  Website

  In 2022 had de website ongeveer 5.000 bezoekers per maand. Dat is ongeveer 20% hoger dan in 2021 (toen was het gemiddelde 4.200 bezoekers per maand). De meest bezochte onderwerpen in 2022 waren: 1. Branche RI&E 2. Cao – nieuws 3. OOMT-coaching 4. Gezondheidscheck 5. Booster.

  Webinars

  In 2022 zijn er 5 webinars georganiseerd. Hierbij hebben we ons niet alleen gefocust op het werven van live-kijkers, maar ook op het activeren van terugkijkers. Dit heeft ertoe geleid dat de webinars in totaal ongeveer 900 kijkers (doelstelling: 500 kijkers) hebben getrokken.

  Advertorials

  Ook in 2022 hebben we de banners en interviews in de verschillende externe media meer laten aansluiten op de thema’s die ook op bijvoorbeeld het Boosterplatform behandeld werden. Hierdoor versterkten de verschillende kanalen elkaar.

  Social media

  In 2022 zijn we actief aan de slag gegaan met het OOMT YouTube kanaal. Dit heeft geresulteerd in 425 abonnees. Met name de video’s ‘Mijn voertuig & ik’ (waar we in november mee zijn gestart) hebben een impuls gegeven aan het aantal abonnees en views. In 2023 wordt het YouTube kanaal verder uitgebouwd.

  De stand van zaken op 31 december 2022:

  LinkedIn:
  1.372 volgers (stand 1 januari: 1.117, stijging van 23%)
  Facebook:
  2.061 volgers (stand 1 januari: 1.796, stijging van 15%)
  Twitter:
  821 volgers (stand is gelijk gebleven)
  Instagram:
  2.060 volgers (stand 1 januari: 1.471, stijging van 40%)
  YouTube:
  425 abonnees

  Bewustwordingcampagne gevolgen elektrificatie

  Elektrificatie is één van de ontwikkelingen in de (gehele) branche die het werk het meest beïnvloedt. In 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van een bewustwordingscampagne die werkgevers en werkenden informeert over hoe het werk kan veranderen, wat dat vraagt en welke keuzes je kunt maken. Daarbij is het niet de bedoeling om elektrificatie te stimuleren, maar om bewustwording te creëren over de impact op het werk en hoe je daar regie op kunt pakken.

  Met een projectgroep en onder begeleiding van campagne-experts hebben we besloten om deelcampagnes te creëren voor personenauto’s, truck en fiets. De campagne voor personenauto’s is in 2022 in de steigers gezet, en gaat naar verwachting vanaf mei 2023 lopen. Truck en fiets volgen daarna.

  EV certificering

  Sociale partners delen zorgen omtrent gevaren die verbonden zijn aan onderhoud van elektrische voertuigen. Zij hebben daarom een afspraak hierover opgenomen in de cao. Het doel van deze cao afspraak is om te komen tot een gecertificeerd branche-examen voor EV voertuigen. Aan OOMT is gevraagd om hier het initiatief in te nemen om met partijen uit de branche te verkennen welke kaders en uitgangspunten belangrijk zijn voor een goede regeling en hoe deze regeling concreet eruit kan komen te zien. Om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen regeling zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waaraan een breed scala aan relevante partijen deelnamen om hierover mee te denken en input te leveren. Op dit moment is de uitwerking van certificeringregeling in een vergevorderd stadium en de verwachting is dat in 2023 de daadwerkelijke uitvoering van regeling in gang kan worden gezet.

 • Onderzoek

  De autobranche is sterk in ontwikkeling. Met name de overgang naar meer elektrisch vervoer, de mogelijkheid om meer softwareproblemen op afstand te verhelpen (of te voorkomen) en de invoering van steeds meer rijhulpsystemen drukken een grote stempel op het werk. Daarbij ziet OOMT ook een steeds verdere vervaging tussen de grenzen van de schadebranche en de mobiliteitsbranche. Dit alles heeft grote impact op de kennis en kunde die in bedrijven nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. En de snelheid waarmee deze kennis en kunde veroudert. Dit zijn belangrijke conclusies uit het onderzoek Level Up dat in 2022 is opgeleverd. OOMT neemt deze conclusies mee in haar dienstverlening zodat zij werkgevers en medewerkers in de branche uitdaagt om hiermee aan de slag te gaan.

  Verder zijn de jaarlijkse arbeidsmarktgegevens opgeleverd met peildatum 31 december 2021. Deze cijfers zijn op deelbrancheniveau beschikbaar en zijn cruciaal voor het duiden van trends. OOMT werkt met 6 andere technische fondsen samen om dezelfde arbeidsmarktcijfers ook voor de sector Metaal en Techniek te verzamelen en te publiceren. In 2022 heeft ook het structuuronderzoek inzicht gegeven in de kenmerken van de branche. Het arbeidsmarktonderzoek is uitgevoerd door VMS-Insight onder 370 bedrijven die 7.200 medewerkers vertegenwoordigen. Belangrijke resultaten zijn onder andere het tekort aan personeel, waarvan verwacht wordt dat dit oploopt, en de verwachte vorming van nieuwe functies als gevolg van ontwikkelingen. Het gebrek aan goed (technisch) personeel wordt door bedrijven gezien als de grootste uitdaging voor de komende vijf jaar.

  Ten slotte is in 2022 de impactmeting een vast onderdeel van het werk van OOMT geworden. Er zijn voorbereidingen getroffen om van meer activiteiten de impact te meten en de resultaten van de lopende metingen worden structureel ingezet om de dienstverlening scherp te houden.

CRM

Het CRM heeft een OOMT-brede inzet en bevat de registratie van de werkgevers en medewerkers in onze branche. Dit is de bron voor onze onderzoeken en mailingcampagnes en vormt een administratieve basis voor de coaches en adviseurs. Het is een belangrijk instrument om vragen uit de branche vast te leggen, zodat we op termijn steeds beter inzicht krijgen in wat er leeft en speelt. Tegelijk is het CRM een cruciaal instrument om te voldoen aan onze AVG-verplichtingen; in het CRM leggen we vast welke bedrijven en werkenden wel/niet benaderd willen worden met bijvoorbeeld de nieuwsbrief, Booster of deelname aan onderzoek. Om al deze informatie zo goed en gemakkelijk mogelijk te verwerken, wordt continu gewerkt aan het verbeteren van het CRM-systeem. In 2022 is geconcludeerd dat het CRM-systeem niet meer toereikend is om aan alle huidige wensen en eisen te voldoen. In Q3 is daarom gestart met de voorbereidingen voor een vervangend systeem, welke per 1 januari 2023 actief is geworden.

Servicedesk

Met de Servicedesk wil OOMT laagdrempelig bereikbaar zijn voor alle organisaties en werkenden in de branche. Het draagt bij aan vraaggericht werken en levert input aan de programma’s en communicatieactiviteiten van OOMT. Daarnaast verzorgen de medewerkers op de Servicedesk de administratieve verwerking van aanmeldingen voor coaching, advisering werkgeverschap, workshops en EVC.

MDIEU

De in 2021 toegekende MDIEU subsidie voor DI-beleid en -activiteiten is in 2022 verder geïmplementeerd in de uitvoering en administratie van de verschillende werkzaamheden van OOMT. In november zijn de resultaten van de tussentijdse accountantscontrole gedeeld met het Ministerie én is een wijzigingsverzoek ingediend. Beide zijn inmiddels positief beoordeeld.

ESF

In het voorjaar zijn door OOMT alle dossiers aangeleverd voor drie ESF projecten die in 2021 zijn afgerond. Uitvoering van Beleid (UvB) zou in eerste instantie rond de zomer van 2022 de eindcontrole uitvoeren. Door personeelstekort is deze eindcontrole door UvB uitgesteld naar Q1 van 2023. De verwachte eindafrekening in Q4 is daarmee opgeschoven naar Q2 van 2023.