OOMT Privacy Statement

De stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (OOMT, wij) maakt zich sterk voor vakmanschap in de mobiliteitsbranche. OOMT helpt vakmensen die vallen onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (vakmensen in demobiliteitsbranche). OOMT helpt hen om vooruit te kijken, hun talent te benutten en vooruit te komen, met het oog op de veranderingen in de toekomst.

OOMT hecht waarde aan het waarborgen van uw privacy. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. In het kader van haar werkzaamheden verwerken wij hoofdzakelijk persoonsgegevens van vakmensen in de mobiliteitsbranche, partijen met wie wij samenwerken, en van bezoekers van onze website. Daarom richten wij ons met dit Privacy Statement op deze groepen betrokkenen.

Wij kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom om dit regelmatig te raadplegen, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. Laatste update van dit Privacy Statement van OOMT: 16 mei 2018.

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement richt zich tot personen over wie OOMT persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van haar doelstellingen zoals neergelegd in haar statuten, kort gezegd het bevorderen, faciliteren en ontwikkelen van talentontwikkeling en opleiding aan mensen werkzaam in de mobiliteitsbranche. OOMT verwerkt daarbij persoonsgegevens van:

 1. vakmensen in de mobiliteitsbranche,
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie OOMT samenwerkt, en
 3. bezoekers van haar website oomt.nl (websitebezoekers).

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

OOMT is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van het toepasselijke recht. OOMT werkt bij het uitvoeren van haar werkzaamheden veel samen met Stichting VAM, Opleidingsinstituut voor het Motorvoertuig-, Tweewieler- en Aanverwant Bedrijf (Innovam). Innovam is verantwoordelijk voor de manier waarop zij daarbij omgaat met uw persoonsgegevens. OOMT is niet verantwoordelijk voor het privacy- of cookiebeleid zoals dat wordt gevoerd door Innovam of andere partijen.

Welke persoonsgegevens verwerkt OOMT van u?

Hieronder staat per categorie personen over wie wij persoonsgegevens verwerken aangegeven wat voor soort persoonsgegevens het betreft:

 1. vakmensen in de mobiliteitsbranche: volledige naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, emailadres, MN werkgever- en werknemersnummer. Bij uitzondering (bijvoorbeeld wegens door de overheid gestelde voorwaarden in een subsidieregeling): BSN, kopie identiteitsbewijs, loongegevens.
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie OOMT samenwerkt: volledige naam, titel, werkgever, contactgegevens (zakelijk), functie.
 3. websitebezoekers: de gegevens die u invult in een (contact)formulier op de website. Zie verder onze Cookie Policy.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In algemene zin verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten bij het nastreven van onze statutaire doeleinden, kort gezegd: het bevorderen, faciliteren en ontwikkelen van talentonwikkeling en opleiding aan mensen werkzaam in de mobiliteitsbranche. Onze volledige statutaire doeleinden staan omschreven in artikel 3 van de statuten OOMT en artikel 111 van de cao voor Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf zijn, en luiden als volgt:
  • het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten, ontwikkelen van lesmateriaal, vormings- en ontwikkelingswerk, en het informeren hierover, ten behoeve van werkgevers en werknemers, teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te bewerkstelligen en de employability en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bedrijfstak te verbeteren;
  • het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding van jeugdigen en anderen in het (beroeps )onderwijs ten behoeve van de bedrijfstak, alsmede het voorlichten hierover;
  • het (doen) waarborgen, bevorderen, ontwikkelen en verzorgen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn, alsmede het voorlichten hierover, om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen;
  • het (doen) bevorderen van de arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de bedrijfstak en blijvende arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de bedrijfstak;
  • het doen van onderzoek naar en vertalen van het belang voor de bedrijfstak van (nieuwe) technologische ontwikkelingen op het vakgebied;
  • het (doen) verrichten van en informeren over onderzoek op de hierboven genoemde terreinen met het oog op het ontwikkelen van beleid op bedrijfs- en sectorniveau in de bedrijfstak;
  • de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten en die tevens voorlichting en informatie met name op het gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de bedrijfstak kunnen verstrekken.
 2. Het afnemen van de diensten van u/uw organisatie;
 3. Het onderhouden van contact met u, waaronder voor direct marketing doeleinden;
 4. Onderzoek en analyse;
 5. Intern beheer;
 6. Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
 7. Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder het (doen) uitvoeren van controles/audits;
 8. De afhandeling van klachten en geschillen; en
 9. Ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor de drie categorieën personen over wie wij voornamelijk persoonsgegevens verwerken, hebben wij verder gespecificeerd voor welke doeleinden wij hun persoonsgegevens verwerken. We verwijzen daarbij naar de letter zoals hierboven weergegeven.

 1. vakmensen in de mobiliteitsbranche: a, en c-i;
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie OOMT samenwerkt: b-i; en
 3. websitebezoekers: a-i. Zie verder ook onze Cookie Policy.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. In dat geval kunt u op elk moment uw toestemming ook weer intrekken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan dit Privacy Statement staan. Wanneer u kenbaar maakt uw toestemming in te trekken, dragen wij er zorg voor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over u verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Wij kunnen verder persoonsgegevens over u verwerken in het kader van een overeenkomst waarbij u partij bent en overeenkomsten met onze dienstverleners.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. In dat laatste geval controleren wij steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet zwaarder weegt. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje “Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?” hierboven. In aanvulling daarop geldt voor vakmensen in de mobiliteitsbranche dat onze gerechtvaardigde belangen worden gesterkt door de oproep vanuit de overheid en SER aan opleidings- en ontwikkelingsfondsen – zoals OOMT – om een actieve rol te spelen in het ondersteunen van een leven lang leren van werkgevers en werknemers, in het kader van duurzame inzetbaarheid in hun sector.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

 1. Vakmensen in de mobiliteitsbranche

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.

 1. Personen die werkzaam zijn bij partijen met wie OOMT samenwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer wij een overeenkomst met u of uw organisatie sluiten.

 1. Websitebezoekers
  Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een webformulier invult. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan hieronder is aangegeven, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Gegevens over vakmensen in de mobiliteitsbranche: uiterlijk drie maanden nadat OOMT ervan op de hoogte is dat desbetreffende persoon niet langer werkzaam is in de mobiliteitsbranche. OOMT actualiseert haar bestand met personen die werkzaam zijn in de mobiliteitsbranche eens per kwartaal.
 2. Gegevens over personen die werkzaam zijn bij partijen met wie OOMT samenwerkt: uiterlijk twee jaar nadat de samenwerking is beëindigd.
 3. Gegevens over websitebezoekers: zie onze Cookie Policy.

Ontvangers van uw gegevens en doorgifte van persoonsgegevens

Met Innovam hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.  Daarnaast kan het nodig zijn dat OOMT bepaalde persoonsgegevens verstrekt aan subsidie verlenende instanties, zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij kunnen daarnaast externe dienstverleners inschakelen die voor ons als verwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo hebben wij bijvoorbeeld verwerkers ingeschakeld voor onze website en voor het datamanagementsysteem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan. Verwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij daartoe een verwerkersovereenkomst.

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een  “need  to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij OOMT of bovengenoemde partijen, die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit Privacy Statement.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde.

Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij over u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

Rechten die u heeft 

Op grond van de privacyregels die in Nederland gelden, heeft u diverse privacyrechten. Dit zijn het: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (“right to be forgotten”), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, voor Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

Cookies

Contact

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via servicedesk@oomt.nl. Ook kunt hiervoor contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via akoedijk@oomt.nl

Voordat je vertrekt...

Schrijf je in voor de OOMT nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van OOMT en de ontwikkelingen binnen de mobiliteitsbranche.

DD dash MM dash YYYY
Wanneer je op 'Houd mij op de hoogte' klikt, ga je akkoord met onze privacy policy.