Sommige remmenreinigers zijn zelfs kankerverwekkend! Ik wil mijn mensen daar niet meer aan blootstellen.

Gevaarlijke stoffen

Waar ben je naar op zoek?

Voorkom schade door gevaarlijke stoffen

We werken in onze branche regelmatig met gevaarlijke stoffen, denk bijvoorbeeld aan ontvetters, remreinigers of lijmen en kitten. Deze kunnen giftig, irriterend, brandgevaarlijk, kankerverwekkend, of schadelijk voor de voortplanting zijn. Dit is afhankelijk van het type stof, de dosis en de omstandigheden. Het is dus belangrijk om blootstelling aan deze stoffen zoveel mogelijk te voorkomen.

De inventarisatie, registratie en blootstellingsbeoordeling van alle stoffen is veel en complex werk. We bieden je daarom deze aanpak in overzichtelijke stappen. Ga meteen aan de slag met onderstaand stappenplan en register, zodat jullie veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen! Of bekijk het webinar dat OOMT onlangs over dit onderwerp organiseerde.

Direct aan de slag met gevaarlijke stoffen

Er is nog geen actuele check voor dit onderwerp maar meer informatie kun je hier vinden: 

Hulpmiddelen en trainingen

Er zijn veel hulpmiddelen om je te ondersteunen bij veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan handige trolleys, liften of verrijdbare karren. Maar het kan ook gaan om praktische trainingen of leerzame workshops. Hier vind je ze allemaal op een rijtje.

Wet- en regelgeving 

Volgens de Arbowet moet je blootstelling aan gevaarlijke stoffen waar mogelijk voorkomen en beperken. Als je de maatregelen uit de arbocatalogus uitvoert en de oplossingen goed toepast, weet je zeker dat je aan de wettelijke voorschriften voldoet. Andere oplossingen zijn ook mogelijk als die tot hetzelfde resultaat leiden. Hieronder vind je alle relevante wet- en regelgeving.

Lees verder

De bescherming van werknemers tegen gevaarlijke stoffen is primair geregeld in de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Ook zijn er verschillende (inter)nationale normen met richtlijnen voor bijvoorbeeld vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. De risico's worden in kaart gebracht in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Tal van oplossingen voor risico’s worden beschreven in deze arbocatalogus.Om te kunnen beoordelen of blootstelling aan een gevaarlijke stof ook echt een kans geeft op gezondheidsschade wordt de gemeten concentratie van die stof in de lucht vergeleken met een grenswaarde.

De grenswaarde is de maximale concentratie van een gas, damp, nevel, vezel of van stof in de lucht op de werkplek waaraan men mag worden blootgesteld gedurende de werkdag. De grenswaarde is dus een gemiddelde waarde over 8 uur, waarbij er gedurende die 8 uur geen pieken mogen optreden die meer dan het dubbele van de 8-uurs norm zijn. Bij de vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat – voor zover de huidige kennis reikt – de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode. Een grenswaarde heeft dus een gezondheidskundige onderbouwing. In het Grenswaardenstelsel ligt vast hoe grenswaarden (normen) worden vastgesteld.

Het Ministerie van SZW stelt wettelijke (publieke) grenswaarden vast voor stoffen:

waarvoor de EU een grenswaarde vereist.

waarvoor niet te verwachten is dat de EU een grenswaarde zal gaan vaststellen. Hierbij worden als criteria ‘stoffen zonder eigenaar’ en ‘stoffen met grote kans op gezondheidsschade (hoog-risicostoffen)’ gehanteerd, dan wel stoffen waarvoor de overheid vindt dat er een publieke grenswaarde moet worden vastgesteld.

Indicatieve grenswaarden

Wanneer geen wettelijke grenswaarde is vastgesteld, kan een indicatieve grenswaarde vermeld worden. Deze wordt dan overgenomen vanuit SCOEL (Europese werkgroep van deskundigen), of vanuit de lijsten van omliggende landen. Ook de oude, vervallen MAC-waarde kan hiervoor gebruikt worden.

Hoofdstuk 4 Arbobesluit; met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen” en in mindere mate afdeling 2: ”Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”.

Grenswaardenstelsel (SER - Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW))

AI-bladen over gevaarlijke stoffen en etikettering, etc. wat van toepassing is.

Onderzoek gevaarlijke stoffen mobiliteitsbranche 2008 0-meting